Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Delna predmeta:
Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu
Klinično usposabljanje v patronažnem in dispanzerskem varstvu

ZDRAVSTVENA NEGA V PATRONAŽNEM IN DISPANZERSKEM VARSTVU
Izvajalka: Ester Benko, viš. pred.
• Zgodovinski razvoj in organizacija primarnega zdravstvenega varstva v Sloveniji s poudarkom na dejavnostih zdravstvene nege ter primerjava z različnimi organizacijskimi sistemi zdravstvene nege v primarnem zdravstvenem varstvu v svetu;
• dejavnost, principi, vidiki in naloge patronažnega zdravstvenega varstva;
• zdravstvena nega posameznika, družine in skupnosti v primarnem zdravstvenem varstvu;
• dispanzerska metoda dela in njen pomen v okviru zdravstvene nege;
• metode dela v patronažnem zdravstvenem varstvu;
• medicinska sestra v službi zdravstvenega varstva posameznih ogroženih skupin prebivalstva;
• preventiva v primarnem zdravstvenem varstvu;
• negovalne diagnoze v patronažnem zdravstvenem varstvu;
• negovalne intervencije in standardi v patronažnem zdravstvenem varstvu;
• razvoj in pomen referenčnih ambulant;
• Zdravstvena nega in obravnava pacienta s kronično boleznijo v okviru primarnega zdravstvenega varstva.

KLINIČNO USPOSABLJANJE V PATRONAŽNEM IN DISPANZERSKEM VARSTVU
Izvajalci: mentorji v učnih bazah
• se vključuje v proces dela v patronažnem in dispanzerskem varstvu na področju zdravstvene nege;
• aktivno sodeluje v preventivni in kurativni dejavnosti zdravstvene nege na primarnem nivoju zdravstvenega varstva;
• podrobno spozna tehnike in metode dela ter vlogo medicinske sestre v dispanzerski dejavnosti;
• podrobno spozna tehnike in metode v patronažni dejavnosti in vlogo patronažne medicinske sestre v negovalnem, zdravstvenem in interdisciplinarnem timu;
• uporablja negovalne diagnoze in procesno metodo dela zdravstvene nege na primarnem nivoju zdravstvenega varstva za posameznika, družino in skupnost.

Sestava končne ocene predmeta:
• Zdravstvena nega v patronažnem in dispanzerskem varstvu 100 %