Zaključno delo

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Delna predmeta:
Uvod v raziskovalno delo
Individualno raziskovalno delo študenta

UVOD V RAZISKOVALNO DELO
Izvajalka: Katarina Muha Košmrlj, viš. pred.
Predavanja

Opredelitev pojma znanost, zdravstvena nega kot znanstvena disciplina, razlika med vsakdanjim izkustvom in znanstveno-raziskovalnim delom (v nadaljevanju ZRD), razlike med strokovnim in ZRD ter povezave med njima, kategorije ZRD, faze ZRD
Pravni in etičnimi okviri ZRD
Raziskovalne metode (posebnosti zdravstvene nege, kvalitativne in kvantitativni pristopi k ZRD)
Sistem znanstvenih in strokovnih informacij, vrste pisnih del (pregled in praktični primeri pisanja seminarske/diplomske naloge, citiranje in navajanje virov)
Osnove statistike:
– vzorec, populacija, hipoteza, spremenljivke statistična pomembnost
– univaratna in bivariatna analiza podatkov

Laboratorijske vaje
Praktični primeri iz statistike z orodji za statistično obdelavo podatkov (na praktičnih primerih iz zdravstvene nege): univaratna in bivariatna analiza.
Predstavitev orodij za kvalitativno analizo podatkov
Orodje za citiranje in navajanje virov

INDIVIDUALNO RAZISKOVALNO DELO ŠTUDENTA
Izvajalec: mentor pri zaključni nalogi
Vsebina delnega predmeta se spreminja glede na izbrano temo diplomskega dela, ki jo določi skupaj z izbranim mentorjem oz. somentorjem.

Sestava končne ocene predmeta:
100% ocena zaključnega dela, ocena pri predmetu Uvod v raziskovalno delo se ocenjuje z oceno opravil / ni opravil. Opravljen delni predmet Uvod v raziskovalno delo je predpogoj za pristop k oddaji dispozicije zaključnega dela.