Uvod v raziskovalno delo

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Predavanja

Opredelitev pojma znanost, zdravstvena nega kot znanstvena disciplina, razlika med vsakdanjim izkustvom in znanstveno-raziskovalnim delom (v nadaljevanju ZRD), razlike med strokovnim in ZRD ter povezave med njima, kategorije ZRD, faze ZRD

Pravni in etičnimi okviri ZRD

Raziskovalne metode (posebnosti zdravstvene nege, kvalitativne in kvantitativni pristopi k ZRD)

Sistem znanstvenih in strokovnih informacij, vrste pisnih del (pregled in praktični primeri pisanja seminarske/diplomske naloge, citiranje in navajanje virov)

Osnove statistike:
-vzorec, populacija, hipoteza, spremenljivke statistična pomembnost
-univaratna in bivariatna analiza podatkov

Laboratorijske vaje

Praktični primeri iz statistike z orodji za statistično obdelavo podatkov (na praktičnih primerih iz zdravstvene nege): univaratna in bivariatna analiza.

Predstavitev orodij za kvalitativno analizo podatkov

Orodje za citiranje in navajanje virov