Z zdravjem povezan življenjski slog

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

TEORETIČNE VSEBINE

– Teoretične podlage zdravstvene vzgoje
– Definiranje zdravja
– Življenjski slog in življenjski pogoji povezani z zdravjem
– Vedenja povezana z zdravjem in življenjskim slogom:
• Varna spolnost (Preprečevanje spolno prenosljivih bolezni)
• Izogibanje tobaku in drugim psihoaktivnim substancam
• Odpravljanje posledic negativnih vplivov sedenja in gibanje za zdravje
– Teorije in modeli vedenja povezani z zdravjem in življenjskim slogom
– Vplivi na vedenje povezano z zdravjem: znanje, stališča, prepričanja, vrednote, podpora
– Estetika vs. funkcionalnost človeškega telesa
– Oblikovanje človeškega telesa in wellbeing

PRAKTIČNE VSEBINE
– Didaktične metode
– Didaktični materiali
– Priprava aktivnosti povezane z zdravjem z vidika vzgojnoizobraževalnih ciljev, učne vsebine, učnih oblik in učnih metod
– Vodene aktivnosti za ohranitev in izboljšanje zdravja