Psihologija in komunikacija v zdravstveni negi

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Psihologija v zdravstveni negi
Razumevanje vedenja, povezanega z zdravjem in boleznijo
Razumevanje potreb in psihološkega odzivanja na bolezen
Uvod v zdravstveno psihologijo
Bolezni življenjskega sloga
Biopsihosocialni vidiki zdravja in bolezni.

Spomin
Raba spomina v kontekstu zdravstvene nege
Podajanje informacij pacientu
Pozornost pacienta in medicinske sestre
Čustva
Funkcija čustev
Čustva in fiziološke spremembe
Čustva pacientov in njihov vpliv na posameznikovo vedenje
Uvod v stres
Temeljni model stresne reakcije
Stres, pomembna obolenja in psihosomatika
Stres v zdravstveni negi
Stres in izgorevanje
Psihološki modeli stresa.
Načini spoprijemanja
Komunikacija v zdravstveni negi
Analiza komunikacije
Medosebno sporazumevanje s pacientom
Prepoznavanje in pomen neverbalne komunikacije (pri pacientu,
Temelji učinkovite komunikacije
Podajanje sporočil pacientom in svojcem

Dostopnost