Osnove zdravstvene nege s filozofijo

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Uvodne vsebine zdravstvene nege:
• Pacientovo okolje (opredelitev, namembnost, oprema, vzdrževanje)
• Življenjske aktivnosti in pomoč pacientu pri vzdrževanju / izvajanju življenjskih aktivnosti (prepoznavanje zdravih / patoloških vzorcev oz. simptomov / znakov povezanih z življenjskimi aktivnostmi)
• Pacient znotraj zdravstvenega sistema (sprejem, odpust, premestitev in kontinuiteta zdravstvene nege)
• Koncept varnosti (iz vidika pacienta, okolja, osebja in delovnih procesov)
Zgodovina zdravstvene nege z razvojem znanja v zdravstveni negi:
• Značilnosti posameznih obdobij v razvoju zdravstvene nege
• Spreminjanje podobe in vloge medicinske sestre skozi zgodovino
• Teorije in konceptualni modeli – pomen in uporabnost v praksi
Sodobna zdravstvena nega:
• Proces profesionalizacije zdravstvene nege
• Konceptualna izhodišča sodobne zdravstvene nege
• Elementi sodobne zdravstvene nege
• Zdravstvena nega kot sestavni del sistema zdravstvenega varstva
• Medicinska sestra kot nosilka in izvajalka zdravstvene nege
• Pacient kot subjekt zdravstvene nege
• Izzivi za zdravstveno nego v sedanjosti in prihodnosti
Praktično usposabljanje v specialnih učilnicah kot priprava na vstop v klinično okolje.