Management v zdravstvu

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. OPREDELITEV POJMOV
1.1. Organizacija
1.2. Organizacija dela
1.3. Kadrovski management
1.4. Management človeških virov
2. TEMELJNE TEORIJE ORGANIZACIJE
2.1. Klasična organizacijska teorija
2.2. Znanstveno upravljanje
2.3. Upravno vodenje
2.4. Birokratski model
2.5. Teorija medčloveških odnosov
2.6. Vedenjske teorije
2.7. Sodobne teorije
3. MANAGEMENT
3.1. Ravni managementa
3.2. Naloge managerjev
3.3. Organizacijska struktura
4. KADROVANJE
4.1. Teorije ravnanja z ljudmi
4.2. Plan kadrov
4.3. Analiza in opis dela
4.4. Pridobivanje in izbiranje delavcev
5. OBLIKOVANJE DELA IN KAKOVOST DELOVNEGA ŽIVLJENJA
5.1. Objektivni pogoji dela
5.2. Subjektivni pogoji dela
5.3. Delegiranje
5.4. Pogajanja
5.5. Druge vsebine iz vodenja
6. MANAGEMENT KAKOVOSTI
6.1. Kakovost v zdravstvu
6.2. Kakovost v zdravstveni negi
6.3. Ekonomika vs kakovost
7. MODELI DELITVE DELA V ZDRAVSTVENI NEGI
7.1. Profesionalnost
7.2. Model celovite zdravstvene nege
7.3. Model funkcionalne delitve dela
7.4. Timski model
7.5. Model primarne zdravstvene nege
7.6. Vodenje tipičnega primera
8. ORGANIZIRANOST MEDICINSKIH SESTER NA LOKALNEM, NACIONALNEM IN MEDNARODNEM NIVOJU
Druge aktualne vsebine