Promocija zdravja z zdravstveno vzgojo

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

TEORETIČNE VSEBINE
ZDRAVJE
– Determinante zdravja
– Življenjski slog in življenjski pogoji povezani z zdravjem
– Teorije in modeli vedenja povezani z zdravjem in življenjskim slogom
– Neenakosti v zdravju
PROMOCIJA ZDRAVJA
– Zgodovinski pregled in definicije promocije zdravja
– Vodila, dejavnosti in načela promocije zdravja
– Opolnomočenje, medsektorsko povezovanje in interdisciplinarnost v promociji zdravja
– Mediji in socialni marketing v promociji zdravja
– Podporna okolja promocije zdravja

ZDRAVSTVENA VZGOJA
– Definicija zdravstvene vzgoje, cilji zdravstvene vzgoje na primarni, sekundarni in terciarni ravni;
– Splošna vzgoja in vzgoja za zdravje; Načrtna in spontana vzgoja, posredna in neposredna vzgoja;
– Pristopi, oblike in metode dela v zdravstveni vzgoji, posebej individualna in skupinska oblika ter aktivne učne in vzgojne metode. Učila in učni pripomočki;
– Sistemski pristop v zdravstvenovzgojnem procesu; Ugotavljanje potreb po zdravstvenem izobraževanju;
– Formalno in neformalno izobraževanje, učenje, spomin, izkustveno učenje, problemsko učenje;
– Permanentno oz. vseživljenjsko izobraževanje, pridobivanje poklicnega in strokovnega znanja ter izpopolnjevanje;
– Asertivnost v zdravstveni negi;
– Priprava učne ure v zdravstveni vzgoji.

Dostopnost