Javno zdravje

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Sklop 1:
• Teoretične osnove javnega zdravja
• Razvoj javnega zdravja in opredelitev področja (različne definicije javnega zdravja, razvoj in zgodovinski mejniki)
• Pomembni javnozdravstveni pojmi in koncepti (zdravje, bolezen, klinična medicina, populacijska medicina)

Sklop 2:
• Metode preučevanja pojavov, povezanih z zdravjem in druge metode dela v javnem zdravju
• Demografski dogodki in pojavi
• Značilnosti in struktura prebivalstva
• Demografski in zdravstveni podatki
• Rutinski in občasni viri zdravstvenih podatkov
• Klasifikacije bolezni
• Opisna epidemiologija – kazalniki bremena bolezni; absolutne vrednosti, grobe in starostno standardizirane stopnje
• Analitična epidemiologija – epidemiološko raziskovanje; relativno tveganje

Sklop 3:
• Veliki javnozdravstveni problemi in dejavniki tveganja zanje
• Pregled velikih zdravstvenih problemov (nalezljive bolezni, kronične nenalezljive bolezni, poškodbe, duševne motnje)

Sklop 4:
• Obvladovanje zdravstvenih problemov (preventiva)
• Primarna, sekundarna in terciarna preventiva; cepljenje, presejanje, zdravljenje, paliativa, rehabilitacija

Sklop 5:
• Sistemi in organizacija zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja z zdravstveno zakonodajo
• Zdravstveno varstvo in zdravstvena dejavnost
• Sistemi zdravstvenega varstva
• Financiranje zdravstvene dejavnosti in ekonomika v zdravstvenem varstvu
• Aktualna zdravstveni sistem in zdravstvena zakonodaja v Sloveniji

Dostopnost