Higiena in obvladovanje okužb v zdravstvu

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Splošni del:
– zgodovinski pregled razvoja higiene
– področje in metode dela
– povezava s socialno medicino, epidemiologijo, mikrobiologijo, ekologijo, prostorskim načrtovanjem, izobraževanjem
– osnove ekologije (ekološki sistemi in njihova obremenjenost, osnove zdravstvene ekologije)
– organizacija higiensko – zdravstvene dejavnosti
2. Osebna higiena:
– Osnove higiene telesa in higiene rok
3. Higiena prehranjevanja in higiena živil
4. Higiensko vzdrževanje bivalnih prostorov in prostorov, v katerih poteka zdravstvena dejavnost
5. Komunalna higiena:
– zagotavljanje neoporečne pitne vode
– problematika komunalnih in drugih odpadkov
– odpadki v zdravstvu
6. Vpliv naravnega in bivalnega okolja na zdravje:
– onesnaženje zraka
– hrup, vibracije, sevanja
7. Higiensko funkcionalna ureditev naselij in bivalnih prostorov, družinskih in družbenih objektov:
– šole, vrtci, domovi za ostarele, zdravstvene ustanove
8. Okužbe v zdravstvu
– okužbe in pomen njihovega obvladovanja
– zakonodaja in organizacija služb za obvladovanje okužb v zdravstvu, izvajanje nadzora
– preventivna ukrepanja za preprečevanje nastanka in širjenja nalezljivih bolezni v bolnišnicah
– splošni in specifični ukrepi za obvladovanje okužb
– razločevanje kolonizacije, kontaminacije in okužbe
– najpomembnejši povzročitelji okužb in načini prenosa
– nastanek okužb v zdravstvu in dejavniki tveganja
– problem multirezistentnih bakterij (MRSA, VRE, ESBL)
– okužbe z vodo in živili
– zdravstveni delavci kot vir okužbe
– zaščita zdravstvenih delavcev pred okužbo na delovnem mestu

Dostopnost