Higiena in obvladovanje okužb v zdravstvu

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

DELNA PREDMETA:
Higiena in obvladovanje okužb v zdravstvu
Zdravstvena nega in obvladovanje okužb v zdravstvu

HIGIENA IN OBVLADOVANJE OKUŽB V ZDRAVSTVU
Izvajalka: prof. dr. Darja Barlič Maganja
1. Splošni del:
– zgodovinski pregled razvoja higiene
– področje in metode dela
– povezava s socialno medicino, epidemiologijo, mikrobiologijo, ekologijo, prostorskim načrtovanjem, izobraževanjem
– osnove ekologije (ekološki sistemi in njihova obremenjenost, osnove zdravstvene ekologije)
– organizacija higiensko – zdravstvene dejavnosti
2. Osebna higiena:
– Osnove higiene telesa in higiene rok
3. Higiena prehranjevanja in higiena živil
4. Higiensko vzdrževanje bivalnih prostorov in prostorov, v katerih poteka zdravstvena dejavnost
5. Komunalna higiena:
– zagotavljanje neoporečne pitne vode
– problematika komunalnih in drugih odpadkov
– odpadki v zdravstvu
6. Vpliv naravnega in bivalnega okolja na zdravje:
– onesnaženje zraka
– hrup, vibracije, sevanja
7. Higiensko funkcionalna ureditev naselij in bivalnih prostorov, družinskih in družbenih objektov:
– šole, vrtci, domovi za ostarele, zdravstvene ustanove
8. Okužbe v zdravstvu
– okužbe in pomen njihovega obvladovanja
– zakonodaja in organizacija služb za obvladovanje okužb v zdravstvu, izvajanje nadzora
– preventivna ukrepanja za preprečevanje nastanka in širjenja nalezljivih bolezni v bolnišnicah
– splošni in specifični ukrepi za obvladovanje okužb
– razločevanje kolonizacije, kontaminacije in okužbe
– najpomembnejši povzročitelji okužb in načini prenosa
– nastanek okužb v zdravstvu in dejavniki tveganja
– problem multirezistentnih bakterij (MRSA, VRE, ESBL)
– okužbe z vodo in živili
– zdravstveni delavci kot vir okužbe
– zaščita zdravstvenih delavcev pred okužbo na delovnem mestu

ZDRAVSTVENA NEGA IN OBVLADOVANJE OKUŽB V ZDRAVSTVU
Izvajalka: Helena Skočir, viš. pred.
vsebina predmeta
1. bolnišnične okužbe in varnost pacienta
– preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb v zdravstveni negi – kratek zgodovinski pregled
– standardni ukrepi za obvladovanje bolnišničnih okužb in vloga zdravstvene nege
– pomen preventive pred bolnišničnimi okužbami, rezultati ukrepov na področju zdravstvene nege, statistični podatki
2. higiena rok – vodilni ukrep v preprečevanju BO
– roke kot vir okužb v zdravstvu
– načela higiene rok – 5 korakov WHO
– umivanje rok – higiensko, kirurško, napake
– razkuževanje rok – kako, zakaj, kdaj, napake
– pomen nege kože rok
– uporaba rokavic – načela, napake
3. osebna higiena in urejenost zdravstvenih delavcev
– pomen osebne higiene in profesionalne urejenosti v preprečevanju prenosa infekcij
4. uporaba standardnih zaščitnih sredstev
– vrste, načela uporabe, koliko nas ščitijo
5. odstranjevanje okuženih pripomočkov za enkratno uporabo, čiščenje, razkuževanje, sterilizacija
– razkužila, vrste, priprava
– sterilizacija
– delo z nevarnimi odpadki v zdravstvu
6. pacientova okolica kot vir okužb
– čiščenje in razkuževanje pacientove okolice
7. delo z bolniškim perilom
8. preprečevanje poškodb z ostrimi predmeti
– ukrepi ob incidentu – vbod, urez, politje s kužnino
9. delo v izolaciji
– vrste izolacij
– priprava prostora za izolacijo
– splošna pravila kontaktne izolacije
– MRSA – odvzem brisov, dekolonizacija
10. praktični prikaz in samostojno izvajanje v okviru laboratorijskih vaj
– umivanje rok – s kontrolo
– razkuževanje rok – s scenariji in kontrolo
– nameščanje in odstranjevanje rokavic in ostalih zaščitnih sredstev
– priprava razkužila
– priprava in zapiranje septoboxa
– pacientova okolica

Sestava končne ocene predmeta:
• pisni/ustni izpit iz Higiene in obvladovanja okužb v zdravstvu 70 %
• pisni/ustni izpit iz Zdravstvene nege in obvladovanja okužb v zdravstvu 30%