Uvod v javno zdravje

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Sklop 1: Teoretične osnove javnega zdravja
Razvoj javnega zdravja in opredelitev področja (različne definicije javnega zdravja, razvoj in zgodovinski mejniki)
Pomembni javnozdravstveni pojmi in koncepti (zdravje, bolezen, klinična medicina, populacijska medicina)

Sklop 2: Metode preučevanja pojavov, povezanih z zdravjem in druge metode dela v javnem zdravju
Demografski dogodki in pojavi
Značilnosti in struktura prebivalstva
Demografski in zdravstveni podatki
Rutinski in občasni viri zdravstvenih podatkov
Klasifikacije bolezni
Opisna epidemiologija – kazalniki bremena bolezni; absolutne vrednosti, grobe in starostno standardizirane stopnje
Analitična epidemiologija – epidemiološko raziskovanje; relativno tveganje
Prostorska in okoljska epidemiologija – GIS

Sklop 3: Veliki javnozdravstveni problemi in dejavniki tveganja zanje
Demografske in epidemiološke spremembe
Pregled velikih zdravstvenih problemov (nalezljive bolezni, kronične nenalezljive bolezni, poškodbe, duševne motnje)
Dejavniki tveganja (naravni, socialno-ekonomski)

Sklop 4: Obvladovanje zdravstvenih problemov (preventiva)
Primarna, sekundarna in terciarna preventiva; cepljenje, presejanje, zdravljenje, paliativa, rehabilitacija
Organizacija preventivne dejavnosti
Promocija zdravja

Sklop 5: Sistemi in organizacija zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja z zdravstveno zakonodajo
Zdravstveno varstvo in zdravstvena dejavnost
Sistemi zdravstvenega varstva
Financiranje zdravstvene dejavnosti in ekonomika v zdravstvenem varstvu
Aktualna zdravstveni sistem in zdravstvena zakonodaja v Sloveniji

Sklop 6: Družba in zdravstveni problemi
Medicinska etika in deontologija
Genetika v javnem zdravju

Sklop 7: Analiza tveganja
Izpostavljenost dejavnikom iz okolja
Ocena tveganja
Obvladovanje tveganja
Obveščanje o tveganju
Medicina in izredne razmere