Epidemiologija nalezljivih bolezni povezanih s hrano

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• epidemiologija nalezljivih bolezni kot aplikativna veda;
• izvor podatkov za oceno nalezljivih bolezni povezanih s hrano: demografski podatki, registri, bolezni, ki se prijavljajo, presejanja, študije in drugi viri podatkov;
• kriteriji kvalitete in uporabnosti podatkov za epidemiološke namene spremljanja nalezljivih bolezni povezanih s hrano;
• specifičnosti opisne epidemiologije nalezljivih bolezni: značilnosti osebe, kraja in časa pri ugotavljanju izbruha, epidemije, sporadičnega primera;
• načrtovanje študije, vrste študij, ki so usmerjene v ugotavljanje bremena nalezljivih bolezni, povezanih s hrano: ekološke, presečne, kohortne študije, študije primerov s kontrolami;
• epidemiologija področja – epidemiologija nalezljivih bolezni, ki se prenašajo z živili;
• epidemiološko pomembne nalezljive bolezni in značilnosti povzročiteljev nalezljivih bolezni (okolje, načini prenosa);
• obravnava skupka, izbruha, epidemije nalezljive bolezni, povezane z živilom;
• mednarodne baze in viri podatkov o nalezljivih bolezni, ki se prenašajo preko živil.