Pravo in etika

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. UVOD
a. Pojem in osnovne značilnosti prava.
b. Pravo, družba in država.
c. Temeljni pravni pojmi (pravno pravilo, pravni akt, pravni viri, pravno razmerje, pravni subjekti). Temeljna pravna načela (ustavnost in zakonitost, temeljne pravice). Pravna in socialna država.
2. PRAVNA UREDITEV SLOVENSKEGA ZDRAVSTVENEGA SISTEMA
a. Pravni viri za organizacijo zdravstvenega varstva in zdravstvene dejavnosti
b. Organiziranost in financiranje slovenskega zdravstvenega sistema: izvajalci zdravstvene dejavnosti (javni, zasebni), sistem zdravstvenega zavarovanja v RS in primerjava s tujimi sistemi
c. Pravni viri na področju varnosti in ustreznosti hrane in živil
d. Pravni viri na področju fizioterapevtske obravnave; register fizioterapije
3. VARSTVO ZASEBNOSTI, PACIENTOVE PRAVICE
a. Pacientove pravice.
b. Varstvo zasebnosti in osebnostnih pravic.
c. Varstvo osebnih podatkov.
4. PRISTOJNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZDRAVSTVENIH DELAVCEV IN SODELAVCEV PRI ZDRAVSTVENI OBRAVNAVI PACIENTA
a. Pojem in pomen pristojnosti in odgovornosti, vrste odgovornosti
b. Odgovornost pri delu v delovnem razmerju, odgovornost pri delu v samostojni praksi
c. Poslabšanje zdravja, napaka ali zaplet, poškodbe med delom s pacienti, invazivne metode
d. Pravila stroke in etični kodeksi poklicev

5. UVOD V ETIŠKO REFLEKSIJO
a. etiška metodologija in njen pomen za individualno in kolektivno ravnanje na profesionalnem okolju.
b. vloga etiške refleksije pri doseganju družbene odgovornosti (enakost spolov, medgeneracijska solidarnost, moralne pravice deprivilegiranih demografskih skupin).
6. APLIKACIJE TEMELJNIH ETIŠKIH PARADIGEM IN TEORIJ
a. konsekvencializem (utilitarizem) in njegov pomen za krepitev kulture zdravega življenja (individualna in kolektivna odgovornost, etika preventive, moralni pomen zdravstvenega izobraževanja).
b. etika pravil (navezava na etiške kodekse in komisije, deontologija in kategorični imperativ)
c. etika vrlin (aplikativna Aristotelska etika in njen pomen za promocijo kulture zdravega življenjskega sloga; etika skrbi: ‘modeli profesionalnih medosebnih odnosov’ in njihova primernost za stroko s poudarkom na odnosu zdravstveni delavec-bolnik).
7. MORALNA MOTIVACIJA.
a. internalizem proti eksternalizmu.
b. akrazija (šibkost volje) in kognitivna disonanca
8. IZBRANE TEME IZ BIOETIKE IN ETIKE V DIETETIKI TER FIZIOTERAPIJI (etika v dietetiki, spoštovanje drugačnih načinov prehranjevanja, etika v verigi oskrbe s hrano, etika in integriteta v raziskovanju, etiški pomen telesa in dileme telesnega stika)

Dostopnost