Napredne raziskovalne metode

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. UVOD
a. Kaj je raziskovanje
b. Tipi raziskav
c. Etična vprašanja pri raziskovanju
d. Poročanje
e. Ravni dokazov

2. OSNOVNI KONCEPTI MERJENJA
a. merske lestvice
b. notranja/zunanja veljavnost
c. ponovljivost
d. napake merjenja
e. nevarnosti notranje in zunanje veljavnosti

3. VRSTE IN NAČRTOVANJE RAZISKAV
a. Raziskovanje kot proces
b. Kvantitativni in kvalitativni pristop k raziskovanju
c. Raziskovalna strategija
d. Vrste raziskovalnih načrtov
e. Metode raziskovanja
f. Vzorčenje in reprezentativnost vzorca
g. Pregled literature

4. STATISTIČNE METODE
a. Ponovitev osnovnih statističnih pojmov in analiz podatkov
b. Analiza statistične moči
c. Regresijska analiza
d. Faktorska analiza
e. Analiza notranje skladnosti, Interklasna korelacija in Bland-Altmanov test
f. Faktorska ANOVA za ponovljene meritve
g. Dvosmerna ANOVA (navadna in za ponovljene meritve)
h. ANCOVA
i. MANOVA

5. PISANJE IN DESIMANCIJA REZULTATOV RAZISKOVALNEGA DELA

Dostopnost