Raziskovanje psiholoških dejavnikov zdravja in prehranjevanja

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Obravnava večplastnega konteksta na področju preventive in sodobne raziskave
• Razumevanje dinamike individualnih in socialnih determinant
• Pomembnost dinamične interakcije med psihološkimi, biološkimi, in sociokulturnimi dejavniki v vseh fazah raziskovalnega procesa
• Razumevanje pomena psiholoških dejavnikov pri pojavu težav in pomena pri preventivi
• Pomen psiholoških dejavnikov in aspektov duševnosti, osebnosti in vedenja za učinkovitejšo preventivo
• Razumevanje povezav biološke, psihološke in sociokulturne ravni

2. Učinkovitost preventive za izboljšanje človekovega delovanja in zmanjšanje psihološke stiske
• Pomen preventivnih intervencij za izboljšanje kakovost življenja in delovanje človeka ter zmanjšanje bolezni in prezgodnjih smrti
• Preventivne storitve za zmanjševanje težav v duševnem zdravju
• Pomen osredotočanja preventive na razvojni pristop in osredotočanje na otroke in mladostnike
• Ogroženost otrok in mladostnikov
• Dejavniki tveganja in zaščitni dejavniki
• Psihosocialne in kontekstualni dejavniki, ki lahko ublažijo škodljive učinke stresa na zdravje in z zdravjem povezana vedenja
• Osebnostni dejavniki, stres in zdravje
• Bolezni in stres
• Načini soočanja z obremenitvami in izgorelost

3. Teorije sprememb vedenja in preventivne programe
• Model prepričanja o zdravju
• Z zdravjem povezana vedenja in primarna preventiva
• Socialno kognitivni modeli in Teorija načrtovanega vedenja
• Kognicije vezane na zdravje
• Primeri uporabe modelov
• Dietno vedenje kot rizični faktor
• Socialno-kulturni in družinski dejavniki pri zdravju
• Motnje hranjenja in prehranjevanja