Raziskovalne metode in napredna analiza podatkov v javnem zdravju

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• Sistematični pregled literature z metaanalizo (PRISMA, metaanaliza, orodja za podporo sistematičnemu pregledu literature in metaanlizi, poročanje ugotovitev sistematičnega pregleda literature in metaanalize)

• Metode raziskovanja v javnem zdravju
o Metodološke posebnosti raziskav v javnem zdravstvu
o Kvantitativni in kvalitativni pristop k raziskovanju
o Princip in vrste triangulacije
o Kombinacija kvantitativnih in kvalitativnih pristopov k raziskovanju
o Vzorčenje v kvantitativnih in kvalitativnih študijah in sklepanje na osnovi rezultatov (velikost vzorca, statistična moč, princip saturacije)
o Orodja za podporo kvantitativnemu in kvalitativnemu pristopu k raziskovanju

• Veljavnost in zanesljivost raziskovalnih instrumentov
o Postopek razvoja/prilagajanja/prevoda vprašalnika
o Preverjanje veljavnosti in zanesljivosti merilnih instrumentov
o Veljavnost in zanesljivost pri kvalitativnih metodah raziskovanja

• Osnove programiranja za potrebe obdelave in analize podatkov
o Princip programiranja (sintaksa, pogojni, vgnezdeni stavki itn.)
o Osnovni ukazi za obdelavo podatkov
o Transformacija podatkov
o Praktično programiranje v izbranem programskemu okolju (npr. Matlab)

• Napredne statistične metode
o Posplošeni linearni model (GLM)
o Multivariatni GLM
o Multipla linearna in binarna logistična regresija
o Napredne oblike korelacij
o Diskriminantna analiza
o Faktorska analiza (vrste faktorskih analiz in njihova uporaba)

• Rudarjenje podatkov (angl. »Data mining«) in odločitveni modeli (angl. »Decision models«)
o Metode rudarjenja podatkov
o Priprava podatkov
o Vizualizacija podatkov
o Princip odločitvenih modelov,
o Orodja za podatkovno rudarjenje in odločitvene modele

• Strukturno modeliranje (SEM) in analiza poti (angl. »path analysis«)
o Pogoji za izvedbo SEM
o Kakovost modela
o Orodja za SEM