Kvalitativno raziskovanje v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1. Temelji procesa kvalitativnega raziskovanja v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji
1.1. Filozofija in paradigma kvalitativnega raziskovanja
1.2. Uporaba družbene teorije in drugih behavioralnih teorij v raziskovanju promocije zdravja in/ali zdravstvene vzgoje
1.3. Načrtovanje procesa kvalitativnega raziskovanja v promociji zdravja in/ali zdravstveni vzgoji
1.4. Etični vidiki kvalitativnega raziskovanja
2. Kvalitativni raziskovalni dizajn in metode raziskovanja v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji
2.1. Zbiranje podatkov
2.1.1. Intervju
2.1.2. Opazovanje
2.1.3. Fokusne skupine
2.1.4. Dokumenti
2.2. Vzorčenje
2.3. Osrednji pristopi kvalitativnega raziskovanja
2.3.1. Etnografija
2.3.2. Utemeljitvena teorija
2.3.3. Biografska metoda
2.3.4. Fenomenologija
2.3.5. Akcijsko raziskovanje
2.3.6. Mešane metode
3. Analiza kvalitativnih podatkov: postopki in prakse
3.1. Tematska in strukturna analiza
3.2. Uporaba računalniških programov pri analiziranju kvalitativnih podatkov
4. Aplikacija rezultatov kvalitativnega raziskovanja v kontekstu promocije zdravja in zdravstvene vzgoje
4.1. V skupnosti osnovano participatorno raziskovanje (Community-based participatory research)
4.2. Uporaba rezultatov kvalitativnega raziskovanja pri načrtovanju promocije zdravja in/ali zdravstvene vzgoje
5. Zagotavljanje kakovosti rezultatov: kredibilnost in validacija
6. Načela znanstvenega poročanja kvalitativnih rezultatov
6.1. Standards for Reporting Qualitative Research (SRQR)