Raziskovanje v dietetiki

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• Opredelitev pojmov znanje, znanost, raziskovanje, teorija
• Iskanje primarnih in sekundarnih virov znanstvenih in strokovnih informacij.
• Kako si zastavimo znanstveno-raziskovalno vprašanje, kako postavimo primerno hipotezo in ničelno hipotezo
• Spoznavanje in uporaba različnih metod kvantitativnega in kvalitativnega načina raziskovanja
• Obdelava in predstavitev podatkov
• Pisanje primarnega dokumenta, pri čemer je poudarek na pisanju znanstvenega članka in magistrske naloge
• Etika raziskovanja.