izr. prof. dr. Boštjan Žvanut – doktorska tema

Ime in priimek: izr. prof. dr. Boštjan Žvanut
ARRS šifra:
24930
e-naslov:
bostjan.zvanut@fvz.upr.si

Raziskovalna organizacija, kjer bo delo potekalo
Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju
V kolikor bo potrebno: delovna organizacija zaposlenega in testne
organizacije

Raziskovalno področje po šifrantu ARRS 
Veda: Tehnika
Področje: Računalništvo in informatika
Veda: Medicina
Področje: Javno zdravstvo (varstvo pri delu)

Povzetek predstavitve raziskovalne tematike in področja raziskovanja

1. TEMA: Uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije (IKT) postaja vse bolj pomembna
na področju spodbujanja promocije zdravja in preventive. Kandidate bi vključili v
obstoječe projekte, ki jih UP FVZ izvaja na področju uporabe IKT za promocijo zdravja
(npr. PreconNet, 4Steps). Kandidati bi v okviru doktorske disertacije razvili IKT orodja
oz. pristope za spodbujanje promocije zdravja in preventive s pomočjo na IKT (npr.
uporaba socialnih omrežjih, aplikacij, uporaba pametnih naprav). Učinkovitost razvitih
orodij oz. pristopov bi s pomočjo kvazieksperimenta preverili na ciljni populaciji glede
na obravnavano problematiko (npr. mladostniki, starostniki, delovno aktivna
populacija).

2. TEMA: Izboljšanje kakovosti poslovnih procesov je področje zdravstva, ki ponuja številne izzive
na področju raziskovanja. Tema je namenjena predvsem kandidatom, ki se s tem
področjem že ukvarjajo. V okviru doktorskega dela bodo preučevali dejavnike, ki
vplivajo na izboljševanje procesov in samih kliničnih poti v zdravstvu. Ne glede na to,
da številni viri ponujajo številne pristope izboljšanja procesov, nobeden od njih pa ne
ponuja končnim uporabnikom, tj. skrbnikom kakovosti, managerjem itn. jasnih
navodil, kako omenjene izboljšave vpeljati.
V svojem raziskovalnem delu bo kandidat skušal izoblikovati model izboljšave procesov
v zdravstvu, slednjega bo nato implementiral v praksi ter in preveril njegovo
učinkovitost. Pri omenjeni temi je še posebej pomembno, da ima kandidat možnost
vpeljave izboljšav v ciljno organizacijo in možnost merjenja rezultatov.