prof. dr. Nejc Šarabon – doktorska tema

Ime in priimek: prof. dr. Nejc Šarabon
ARRS šifra:
21495
e-naslov:
nejc.sarabon@fvz.upr.si

Raziskovalna organizacija, kjer bo delo potekalo
Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju
S2P, znanost v prakso, d.o.o.
možnosti vsebinskega povezovanja s Fakulteto za šport v Ljubljani in Ludwig Boltzman Institute na Dunaju

Raziskovalno področje po šifrantu ARRS 
Veda: Družboslovje
Področje: Šport
Podpodročje: Kineziologija – medicinski vidik (ortopedija, fiziatrija itn.)

Povzetek predstavitve raziskovalne tematike in področja raziskovanja
1. TEMA: Vadba z izioinercijsko obremenitvijo ima določene prednosti v primerjavi z vadbo proti drugim tipom upora in obeta izdatne koristi za vadbo starostnikov. Raziskovalno delo v okviru tega doktorskega projekta bo potekalo v 3 sklopih, skladno s tremi osrednjimi cilji: (i) optimizacija izoinercijske vadbene naprave in vadbenih protokolov utemeljena na raziskovalnih dokazih, (ii) optimizacija testne baterije za spremljanje prilagoditvenih učinkov na izoinercijsko vadbo in (iii) preverba učinkov 10-tedenske vadbe starostnikov na izoinercijski napravi. V prvem delu se bomo posvetili iskanju primerne obremenitve izoinercijske vadbe za starostnike. Preučili bomo, kakšna kombinacija mase obremenitve in tempa izvedba ter količin je najprimernejša (s pomočjo profila sila-hitrost moč in sil na podlago. Akutni/kronični učinki izpostavljenosti izoinercijski obremenitvi bodo vrednoteni s testi iz področij: (1) ravnotežje in stabilnost; (2) kinestezija; (3) temeljne gibalne in funkcionalne sposobnosti; (4) strukturne in aktivacijske lastnosti mišic. Intervencijski del, ki bo sledil kot zaključni/tretji sklop, bomo izvedli v treh časovno ločenih sklopih, pri čemer bo v vsakem sklopu vadilo po 30 starostnikov (trajanje vadbe 10 tednov, 2-krat tedensko). Raziskave v okviru tega doktorskega študenta bodo prispevale pomembna temeljna spoznanja na področju skrbi za celovito dnevno gibalno funkcijo starostnika. Na podlagi spoznanj študije bomo kot prvi postavili temelje za personalizacijo izoinercijske vadbe za starostnike v oziru varnosti in stabilnosti. Postavili bomo temelje za vključevanje novih merilni pristopov za vrednotenje dnevne gibalne funkcije starostnika. Na podlagi novih meritev bodo predstavljeni poglobljeni uvidi v mehanizme v ozadju dnevne gibalne funkcije starostnika.

2. TEMA: Raziskovalno delo bo potekalo v 3 sklopih, skladno s tremi osrednjimi cilji: (i) preučiti veljavnost in ponovljivost terenskega vrednotenje profila sila-hitrost-moč (FVP) na različnih primerih gibalnih vzorcev (šprint, skoki, potisk iz prsi), (ii) preveriti povezave v FVP profilih med cikličnimi in acikličnimi gibi (skok napram šprintu) ter med spodnji in zgornjim delom telesa (skok in šprint napram potisku iz prsi) ter (iii) preveriti, kako trenažne intervencije, ki temeljijo na posameznikovem profilu FVP, vplivajo na tveganje za poškodbe in zmogljivost v športno-specifičnih situacijah. Za preverbo veljavnosti in ponovljivosti bomo profile FVP na istih preiskovancih ocenili z metodami, ki predstavljajo zlati standard, ter predlaganimi terenskimi alternativami (Sklop 1). Nadalje bomo preučili odnose med profili FVP različnih gibanj in preverjali sklepno, segmentno in gibalno specifičnost oziroma generaliziranost FVP profilov (Sklop 2). V zadnjem, najobsežnejšem sklopu (Sklop 3) bo izvedena intervencijska študija, v kateri bomo preverili ali lahko z ciljano intervencijo, utemeljeno na posameznikovih značilnostih FVP profila, pozitivno vplivamo na odnos FVP v kontekstu boljše zmogljivosti, športnega rezultata ter zmanjšanega tveganja za poškodbe. V ta namen bomo na vzorcu športnikov (n = 22-25) preverili učinke treninga šprinta z dodanim uporom (obtežitev) na FVP profil in zmogljivost. Intervencija bo trajala 10 tednov, z izvedbo 2-3x tedensko. Rezultati študij, ki bodo izvedene v sklopu tega doktorata bodo imele v mednarodnem merilu izviren doprinos, tako temeljni kot aplikativni. Ta projekt pred kandidata postavlja zanimive izzive in nudi priložnosti ne le raziskovalnega temveč tudi tehnično-razvojnega inovativnega dela ob vodenju usposobljenega mentorja s številnimi izkušnjami na področju