Ime in priimek: izr. prof. dr. Sabina Ličen
ARRS šifra:
29717
e-naslov:
sabina.licen@fvz.upr.si

Raziskovalna organizacija, kjer bo delo potekalo
Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju

Raziskovalno področje po šifrantu ARRS 
Veda: 3.08.00 Medicina
Področje: Javno zdravstvo (varstvo pri delu)
Veda: 5.01.00 Družboslovje
Področje: Vzgoja in izobraževanje

Povzetek predstavitve raziskovalne tematike in področja raziskovanja
Kljub temu, da se Slovenija uvršča med razvite države, so tudi v naši državi prisotne razlike v zdravju. Raziskave, ki so bile narejene v povezavi z neenakostjo v zdravju dokazujejo, da poleg pomena socialne države, tudi ureditev na področju izobraževanja, zaposlovanja, nastanitve in dostopnosti do zdravstvenega varstva, pomembno vplivajo na pojavnost in obseg različnih bolezni. Dejstvo je, da imajo različne družbene skupine različne izkušnje, ki so lahko posledica različnih materialnih razmer, psihološke podpore in vedenjskih vzorcev, zaradi česar bodo člani teh skupin bolj ali manj nagnjeni k slabemu zdravju. Če k temu prištejemo še vpliv kulture, se
možnost slabega zdravja še poveča. Kultura kot taka v veliki meri določa, kako pripadniki družbe razmišljajo in čutijo saj usmerja njihovo delovanje in določa njihov pogled na življenje. Kulturo neke družbe ali družbene skupine oblikujejo številni povezujoči dejavniki, vključno z raso, etničnostjo, nacionalnostjo, jezikom in spolom. Poleg naštetega je kultura lahko povezana z družbenoekonomskim statusom posameznika, fizično ali umsko sposobnostjo, spolno usmerjenostjo in poklicem, ki ga posameznik opravlja ter lahko v veliki meri vpliva tudi na njegove izkušnje v zvezi z zdravjem in zdravstvenimi intervencijami. Kljub temu, da splošna deklaracija o človekovih pravicah govori o enakosti vseh ljudi, so ranljivejše skupine še vedno predmet diskriminacije, tudi v povezavi z zdravjem in dostopnjostjo do zdravstvenih storitev. Omenjene skupine so lahko rasne, verske ali jezikovne manjšine znotraj družbe. V primeru spola so to lahko ženske, v primeru starosti starejši ljudje ter mladi, invalidi, brezposelni, socialno šibkejši, zaradi svoje spolne usmerjenosti pa tudi pripadniki LGBT-skupnosti.

Dostopnost