Diseminacijska konferenca »Ženske, migracije in zdravje«, Izola, 7. 2. 2019

Diseminacijska konferenca Ženske, migracije in zdravje, ki se je odvila na Fakulteti za vede o zdravju, Univerze na Primorskem, dan pred državnim praznikom kulture, označuje zaključevanje Interreg projekta V-A Italija-Slovenija 2014-2020 z naslovom »Čezmejna mreža za priseljene ženske: socialna integracija, spolno in reproduktivno zdravje«. Projekt z akronimom INTEGRA je sofinanciran v okviru razpisa za standardne projekte Programa INTERREG v skupni vrednosti 611.072,85 EUR. Vodilni partner projekta je Univerza v Trstu Oddelek za politične in družbene znanosti, Porodnišnica v Trstu, Bolnišnica Postojna ter Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju. Pridruženi partner projekta je nevladna organizacija A.N.O.L.F. iz Italije, ki pomaga migrantom pri vključevanju v družbo.

Migrantke veljajo za eno najbolj ranljivih skupin v procesu migracije in tisto, ki je izpostavljena največjim zdravstvenim tveganjem. Projekt INTEGRA je bil zato usmerjen v izobraževanje zdravstvenih delavcev o spolnem in reproduktivnem zdravju migrantk ter oblikovanju smernic, ki bodo v pomoč pri nadaljnjem delu z migrantkami v klinični praksi. Smernice izhajajo iz ugotovitev, ki smo jih v raziskavi pridobili na podlagi anketiranja in intervjuvanja migrantk ter zdravstvenih delavcev. Rezultati projekta tako vključujejo tudi izkušnje in doživljanja migrantk v odnosu do zdravja in vstopanja v zdravstveni sistem v državi gostiteljici kot tudi izkušnje zdravstvenih delavcev pri zdravstveni obravnavi migrantk.

Diseminacijska konferenca »Ženske migracije in zdravje« celovito predstavlja dosedanje ugotovitve projekta, od demografskih, socioekonomskih in reproduktivnih značilnosti migrantk v Sloveniji, integracijskih pristopov in praks, vpogleda v izkušnje migrantk z zdravstvenim sistemom ter izkušnje zdravstvenih delavcev. Ob tem so predstavljene tudi ovire s katerimi se v sistemu zdravstvenega varstva srečujejo tako migrantke kot tudi zdravstveni delavci. Na ta in podobna vprašanja bodo poskušali odgovarjati sodelujoči na okrogli mizi, ki bo organizirana ob zaključku srečanja.

Na konferenci so sodelovali raziskovalci na projektu INTEGRA, drugi strokovnjaki iz tujine, predstavniki stanovske organizacije, nevladne organizacije in evropska poslanka. Na konferenci je bila predstavljena tudi knjiga Ženske, migracije in zdravje: zagotavljanje transkulturne zdravstvene oskrbe, ki predstavlja poglede in prizadevanja različnih strokovnjakov za nudenje holistične zdravstvene oskrbe.

Program konference http://www.fvz.upr.si/sites/default/files/vabilo_konferenca_si.pdf

Spletna stran projekta https://www.ita-slo.eu/sl/integra