Akreditiran magistrski študijski program ŠPORTNA VZGOJA, 2. stopnje

Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem (UP FVZ) je akreditirala magistrski študijski program ŠPORTNA VZGOJA, 2. stopnja.

Po zaključenem izobraževanju bo študent pridobil naziv magister profesor / magistrica profesorica športne vzgoje.

Temeljni cilj programa je izobraziti učitelja športne vzgoje, kot neodvisnega strokovnjaka, ki bo z usvojenimi znanji sposoben delovati samostojno ali v timu pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju procesa športa in športne vzgoje na vseh ravneh vzgojno-izobraževalnega procesa. Področje športne vzgoje ni omejeno zgolj neposredno na vodenje pouka športa in športne vzgoje v okviru šolskega predmeta, temveč vključuje tudi: promocijo zdravja in zdravega življenjskega sloga, svetovanje otrokom in mladostnikom pri izboljšanju ravni njihovih psihofizičnih sposobnosti in splošne telesne zmogljivosti, sodelovanje s starši, vnašanje sodobnih smernic v neposredno pedagoško delo, sodelovanje pri razvijanju stroke, znanstveno in raziskovalno delo na področju ter izvajanje šolske politike na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. 

Pogoji za vpis določajo predhodno pridobljeno izobrazbo in morebitne dodatne kompetence v obsegu od 10 do 60 ECTS, ki jih mora glede na zaključeno predhodno smer študija opraviti kandidat. Pred vpisom morajo kandidati opraviti preizkus za doseganje minimalnih standardov gibalnih zmogljivosti in predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog delavca v vzgoji in izobraževanju, ki ga izda dispanzer medicine dela.

Dostopnost