AKREDITIRAN MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM FIZIOTERAPIJA, 2. STOPNJE

Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem je uspešno akreditirala magistrski študijski program FIZIOTERAPIJA, 2. stopnje. PRIJAVA IN VPIS V ŠTUDIJSKI PROGRAM BO MOŽEN ŠELE V ŠTUDIJSKEM LETU 2022/2023.

Študijski program je nadgradnja istoimenskega študijskega programa Fizioterapija na 1. stopnji, s čimer je vzpostavljena vertikala v izobraževalnem procesu.

Temeljni cilj programa je izobraziti fizioterapevta, kot neodvisnega zdravstvenega strokovnjaka, ki bo z usvojenimi interdisciplinarnimi znanji sposoben delovati samostojno ali v timu pri načrtovanju, izvajanju in ocenjevanju fizioterapevtskega zdravljenja mišično-skeletnih težav. Znal bo delovati na področju primarne preventive, zdravljenja in rehabilitacije.

Študijski program je po vsebini in sestavi naravnan tako, da bodo študenti pridobili ustrezne kompetence, ter nadgradili že usvojena znanja in veščine za avtonomno izvajanje zahtevnejših sodobnih, znanstveno utemeljenih, fizioterapevtskih metod in tehnik. Študenti bodo na magistrskem študijskem programu fizioterapija na UP FVZ poglobili svoja znanja na področju razumevanja mehanizmov v ozadju nastanka in odpravljanja mišično-skeletnih težav. Nadgradili bodo svoja znanja tako na področju kliničnega ocenjevanja, kot tudi na področju objektivnega, tehnološko naprednejšega ocenjevanja in vrednotenja v fizioterapiji. Z usvojenimi poglobljenimi znanji in veščinami na področju manualnih tehnik in gibalne terapije ter upoštevajoč biopsihosocialni model obravnave bodo sposobni celostne in znanstveno utemeljene obravnave mišično-skeletnih težav z upoštevanjem posebnosti različnih življenjskih obdobij ter različnih ciljnih skupin.

Po zaključenem študiju študent pridobi naziv magister fizioterapije / magistrica fizioterapije oziroma kratko mag. fiziot. V sektorju zdravstva bodo imeli možnost opravljati pripravništvo in strokovni izpit za zdravstvene delavce. Imeli bodo tudi možnost nadaljevati študij na 3. stopnji, na doktorskem študiju.