Transcultural nursing and global health

Content

Subject carrier

Description

1. GLOBALNI IZZIVI ZDRAVJA
1.1. Indikatorji razlik v zdravju
1.2. Neenakosti v zdravju
1.3. Vzroki za nastanek globalnih razlik v zdravju
1.4. Glavne svetovne epidemije
1.5. Priporočila in javna politika zmanjševanja razlik v zdravju/zdravstvu
1.6. Globalne politike: SZO, razvojni cilji tisočletja in človekove pravice

2. SISTEM ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
2.1. Determinante zdravja
2.2. Faktorji vpliva na sistem zdravstvenega varstva
2.3. Kakovost življenja z vidika zagotavljanja zdravja
2.4. Organizacija kulturno kompetentnega zdravstvenega varstva

3. TEORIJE IN MODELI TRANSKULTURNE ZDRAVSTVENE NEGE
3.1. Elementi kulturno kompetentne zdravstvene nege
3.2. Družbene kategorije
3.3. Socializacija
3.4. Kulturni konflikti
3.5. Konceptualizacija prakse transkulturne zdravstvene nege
3.5.1. Interdisciplinarne teorije in modeli
3.5.2. Modeli in teorije transkulturne zdravstvene nege
3.6. Strategije za zmanjševanje pristranskosti in predsodkov

4. MEDKULTURNA KOMUNIKACIJA
4.1. Narava in kontekst medkulturne komunikacije
4.2. Komunikacijski modeli
4.3. Zdravstvena pismenost
4.4. Principi medkulturne komunikacije na izbranih primerih
4.5. Razreševanje konfliktov

5. KULTURNA PREPRIČANJA IN PRAKSE POVEZANE Z ZDRAVJEM IN BOLEZNIJO
5.1. Modeli zdravja in bolezni v kulturnem kontekstu
5.2. Prepričanja in prakse skrbi skozi življenjski cikel

6. KULTURNI KONTEKST ZDRAVLJENJA IN SKRBI
6.1. Duševno zdravje in bolezen
6.2. Nasilje
6.3. Obvladovanje bolečine
6.4. Prehranjevalne navade

7. KULTURNO DOVZETNA OCENA ZDRAVSTVENEGA STANJA
7.1. Smernice za oceno stanja posameznikov iz različnih kultur
7.2. Metode, tehnike in orodja zbiranja podatkov

8. PROFESIONALNE VLOGE IN LASTNOSTI MEDICINSKE SESTRE V TRANSKULTURNI ZDRAVSTVENI NEGI
8.1. Standardi kulturno kompetentne zdravstvene nege
8.2. Kontinuiteta skrbi in medpoklicno sodelovanje

Accessibility