Public health and health promotion with health education

Content

Subject carrier

Description

Delni predmeti:
Javno zdravje
Promocija zdravja z zdravstveno vzgojo
Klinično usposabljanje s promocije zdravja

JAVNO ZDRAVJE
Izvajalka: izr. prof. dr. Vesna Zadnik
Sklop 1:
• Teoretične osnove javnega zdravja
• Razvoj javnega zdravja in opredelitev področja (različne definicije javnega zdravja, razvoj in zgodovinski mejniki)
• Pomembni javnozdravstveni pojmi in koncepti (zdravje, bolezen, klinična medicina, populacijska medicina)

Sklop 2:
• Metode preučevanja pojavov, povezanih z zdravjem in druge metode dela v javnem zdravju
• Demografski dogodki in pojavi
• Značilnosti in struktura prebivalstva
• Demografski in zdravstveni podatki
• Rutinski in občasni viri zdravstvenih podatkov
• Klasifikacije bolezni
• Opisna epidemiologija – kazalniki bremena bolezni; absolutne vrednosti, grobe in starostno standardizirane stopnje
• Analitična epidemiologija – epidemiološko raziskovanje; relativno tveganje

Sklop 3:
• Veliki javnozdravstveni problemi in dejavniki tveganja zanje
• Pregled velikih zdravstvenih problemov (nalezljive bolezni, kronične nenalezljive bolezni, poškodbe, duševne motnje)

Sklop 4:
• Obvladovanje zdravstvenih problemov (preventiva)
• Primarna, sekundarna in terciarna preventiva; cepljenje, presejanje, zdravljenje, paliativa, rehabilitacija

Sklop 5:
• Sistemi in organizacija zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja z zdravstveno zakonodajo
• Zdravstveno varstvo in zdravstvena dejavnost
• Sistemi zdravstvenega varstva
• Financiranje zdravstvene dejavnosti in ekonomika v zdravstvenem varstvu
• Aktualna zdravstveni sistem in zdravstvena zakonodaja v Sloveniji

PROMOCIJA ZDRAVJA Z ZDRAVSTVENO VZGOJO
Izvajalka: doc. dr. Sabina Ličen
TEORETIČNE VSEBINE
ZDRAVJE
– Determinante zdravja
– Življenjski slog in življenjski pogoji povezani z zdravjem
– Teorije in modeli vedenja povezani z zdravjem in življenjskim slogom
– Neenakosti v zdravju
PROMOCIJA ZDRAVJA
– Zgodovinski pregled in definicije promocije zdravja
– Vodila, dejavnosti in načela promocije zdravja
– Opolnomočenje, medsektorsko povezovanje in interdisciplinarnost v promociji zdravja
– Mediji in socialni marketing v promociji zdravja
– Podporna okolja promocije zdravja

ZDRAVSTVENA VZGOJA
– Definicija zdravstvene vzgoje, cilji zdravstvene vzgoje na primarni, sekundarni in terciarni ravni;
– Splošna vzgoja in vzgoja za zdravje; Načrtna in spontana vzgoja, posredna in neposredna vzgoja;
– Pristopi, oblike in metode dela v zdravstveni vzgoji, posebej individualna in skupinska oblika ter aktivne učne in vzgojne metode. Učila in učni pripomočki;
– Sistemski pristop v zdravstvenovzgojnem procesu; Ugotavljanje potreb po zdravstvenem izobraževanju;
– Formalno in neformalno izobraževanje, učenje, spomin, izkustveno učenje, problemsko učenje;
– Permanentno oz. vseživljenjsko izobraževanje, pridobivanje poklicnega in strokovnega znanja ter izpopolnjevanje;
– Asertivnost v zdravstveni negi;
– Priprava učne ure v zdravstveni vzgoji.

KLINIČNO USPOSABLJANJE PROMOCIJE ZDRAVJA
Izvajalci: mentorji v učnih bazah
KLINIČNO USPOSABLJANJE
– Načrtovanje zdravstveno-vzgojnega izobraževanja
– Priprava programa
– Organizacija izobraževanja in izvedba
– Izdelava kriterijev za ocenjevanje
– Vrednotenje zdravstvenego-vzgojnega izobraževanja

Sestava končne ocene predmeta:
• Javno zdravje 50 %
• Promocija zdravja z zdravstveno vzgojo 50 %

Accessibility