Didactics in dietetics

Content

Subject carrier

Description

• Spoznajo pojem in klasifikacijo učnih metod. Didaktične metode pomenijo premišljeno organizirane postopke, uporabljene v procesu izobraževanja, ki omogočajo učinkovito usvajanje znanj, spretnosti in delovnih navad. Klasifikacija učnih metod v odvisnosti od vira: verbalno tekstualna, ilustrativno demonstracijska, laboratorijsko eksperimentalna ter metoda izkustvenega učenja.

• Spoznajo pojem in klasifikacijo učnih oblik. Učne oblike so socialne oblike, v katerih se izvaja učni proces. Spoznajo in uporabljajo: frontalno učno obliko ali neposredno poučevanje, posredno poučevanje ali posredna pomoč pri učenju, samostojno delo, miselni vzorci, skupinska učna oblika, panel diskusija, diskusija, debata, ustvarjalno skupinsko delo in model podjetnega učenja.

• Poznajo in uporabljajo didaktična načela po katerih se prehranski svetovalec ravna pri načrtovanju, pripravi, izvajanju in vrednotenju izobraževanja. Najpomembnejša učna načela so: postopnost in sistematičnost izobraževalnega procesa, nazornost, dostopnost in razumljivost, zavestna aktivnost slušateljev, povezanost teorije s prakso, trajnost pridobljenega znanja in spretnosti ter diferenciacija in individualizacija izobraževanja na nivoju posameznika.

• Se seznanijo z izobraževalno tehnologijo s pomenom monomedijskih in multimedijskih sistemov v vzgoji in izobraževanju in spoznajo uporabnost pri lastnem svetovalnem, raziskovalnem in razvojnem delu.

• Spoznajo osnove retorike za pedagoške delavce, ki jih uporabljajo pri sestavljanju govornih nastopov in vodenju razprav ter konstruktivno reševanje konfliktov. Se spoznajo na svetovalne metode, promocijske tehnike in pogajalske tehnike, ki jih izvajajo pri preventivni in kurativni dejavnosti.

Accessibility