Mednarodna mobilnost študentov in zaposlenih postaja ena najpogostejših oblik mednarodnega sodelovanja na področju visokega šolstva. Mobilnost in s tem povezan prenos znanja, izkušenj, idej ter medsebojno povezovanje je glavno vodilo Evrope, ki stremi k družbi znanja in konkurenčni prednosti evropskih diplomantov, zaposlenih in raziskovalcev ter njihovi primerljivosti v svetovnem merilu. Fakulteta na področju mednarodnega sodelovanja sledi smernicam, ki jih je opredelila v strategiji za 3-letno obdobje (2018-2021). Strategija izhaja iz veljavne Srednjeročne razvojne strategije 2014 – 2020, ki jo je sprejela Univerza na Primorskem in je skladna s Programom internacionalizacije UP ter s Strategijo izvajanja Erasmus mobilnosti – Erasmus Policy Statement (EPS). Skladno s strategijo fakulteta na področju mednarodnega sodelovanja svoje aktivnosti usmerja v:

a) izboljšanje kakovosti visokošolskega izobraževanja in

b) krepitev kakovosti z mobilnostjo in čezmejnim sodelovanjem.

Fakulteta sodeluje v programu Erasmus+, ki študentom ponuja možnost, da del rednih študijskih obveznosti vpisanega programa namesto na domači (matični) instituciji (univerzi) opravijo v eni od partnerskih institucij iz tujine oziroma da v eni od sodelujočih držav opravijo klinično / praktično usposabljanje. V programskem obdobju Erasmus+ 2014 – 2020 ima fakulteta sklenjenih 42 bilateralnih sporazumov o sodelovanju z univerzami iz različnih držav v Evropski skupnosti (Erasmus+ KA 103): Belgija, Ciper, Češka, Finska, Grčija, Hrvaška, Italija, Madžarska, Nemčija, Norveška, Poljska, Portugalska, Srbija, Španija, Švica in Turčija. Znotraj Erasmus+ KA107 (države izven Evropske skupnosti), pa si UP FVZ prizadeva vzpostaviti oziroma okrepiti mrežo partnerjev v vseh strateških regijah, zlasti pa v ZDA, Kanadi, Avstraliji, Indiji in na Kitajskem.

Erasmus identifikacijska številka: SI KOPER03

PIC number: 998802793

Erasmus code: 221927-LA-1-2014-1-SI-E4AKA1-ECHE

Za sodelovanje v programu Erasmus+ mora vsaka institucija s področja terciarnega izobraževanja pridobiti ECHE listino (Erasmus Charter for Higher Education).  Univerza na Primorskem je tovrstno listino za namen sodelovanja v shemi mednarodne mobilnosti pridobila že leta 2004 in jo obnovila leta 2007. Za sodelovanje v novem programskem obdobju jo je UP pridobila za obdobje 2014-2020.

Erasmus Charter for Higher Education UP 2014-2020

Erasmus Policy Statement

ERASMUS+

Erasmus+ je nov program Evropske komisije, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.) v programskem obdobju 2014-2020.

Nov program Erasmus+ združuje vse trenutne programe EU za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, vključno s programom Vseživljenjsko učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programom Mladi v akciji in petimi programi za mednarodno sodelovanje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink in program za sodelovanje z industrializiranimi državami). Več informacij najdete na spletni strani Erasmus+.

V okviru programa Erasmus+ je mogoča učna mobilnost posameznikov. Pri tem ta ukrep zasleduje naslednje cilje tovrstne mobilnosti:

 • osebnostna rast in samostojnost
 • pridobitev nove življenjske izkušnje
 • izboljšanje učnih kompetenc
 • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve
 • povečanje iniciativnosti in podjetništva
 • povečanje samozavesti in samospoštovanja
 • izboljšanje jezikovnih sposobnosti
 • povečanje medkulturne zavesti
 • aktivnejše sodelovanje v družbi
 • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot
 • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti

Študenti imajo možnost, da v okviru Erasmus + programa:

 • del REDNIH študijskih obveznosti opravijo na partnerski instituciji v eni od sodelujočih držav programa Erasmus+,
 • opravijo klinično/praktično usposabljanje v eni od teh držav,
 • so oproščeni stroškov šolnine v tujini,
 • se jim priznajo v tujini opravljene obveznosti, dogovorjene s Študijskim sporazumom / Programom usposabljanja,
 • pridobijo finančno pomoč v okviru programa Erasmus+.

Razpis je objavljen predvidoma januarja/februarja za izmenjave v akademskem letu, ki sledi. Objavljen je na spletnih straneh FVZ in UP.

Mobilnost študentov za študij: 3 – 12 mesecev

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:

 • ki bodo izkazali ustrezno motiviranost (motivacijsko pismo v slovenskem in tujem jeziku)
 • imajo znanje jezika države gostiteljice oz. dobro znanje angleškega jezika (ustrezno dokazilo)
 • sodelujejo pri spremljevalnih aktivnostih, ki se na UP izvajajo za tuje študente na izmenjavi (tutorstvo, pomoč pri organizaciji spremljevalnih programov, …)

Mobilnost študentov za praktično usposabljanje: 2 – 12 mesecev, možnost mobilnosti tudi po diplomi (1 leto od diplomiranja)

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:

 • ki bodo izkazali ustrezno motiviranost (motivacijsko pismo v slovenskem in tujem jeziku)
 • še nimajo opravljene strokovne prakse ali kliničnega usposabljanja, ki sta obvezni del študijskega procesa
 • imajo dobro znanje tujega jezika (znanje jezika države gostiteljice, znanje več tujih jezikov)
 • imajo dodatna znanja in veščine, ki so potrebna za opravljanje izbranega praktičnega usposabljanja

Erasmus bilateralni sporazumi

V okviru programa ERASMUS+, ki študentom, pedagoškemu in nepedagoškemu osebju omogoča mednarodno izmenjavo, ima FVZ trenutno podpisane bilateralne sporazume s sledečimi izobraževalnimi institucijami: 

1. stopnja

APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA

Hrvaška

Češka

Nemčija

Italija

Norveška

Slovaška

PREHRANSKO SVETOVANJE - DIETETIKA

Hrvaška

Grčija

Madžarska

Portugalska

Španija

FIZIOTERAPIJA

Hrvaška

Grčija

Norveška

Slovaška

ZDRAVSTVENA NEGA

Hrvaška

 Češka

Finska

 Grčija

Madžarska

Italija

Norveška

Portugalska

Španija

2. stopnja

APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA

Hrvaška

Češka

Nemčija

Italija

Norveška

Slovaška

DIETETIKA

Hrvaška

Grčija

Portugalska

Španija

FIZIOTERAPIJA

Hrvaška

ZDRAVSTVENA NEGA

Hrvaška

Češka

Portugalska

Norveška

ŠPORTNA VZGOJA

Hrvaška

Češka

Nemčija

Italija

Norveška

Slovaška

3. stopnja

PREVENTIVA ZA ZDRAVJE

 Hrvaška

Nemčija

Italija

Vtisi študentov

DRUGE OBLIKE MOBILNOSTI

PROGRAM MOBILNOSTI EGP IN NORVEŠKI FINANČNI MEHANIZEM

Slovenski štipendijski sklad podpira mednarodno mobilnost in med-institucionalne projekte s področja izobraževanja in usposabljanja ter na ta način prispeva h krepitvi razvoja človeškega kapitala in znanja. Cilj programa je spodbujati bilateralno sodelovanje med državami, ki sodelujejo v programu, še posebej pa izboljšanju sodelovanja med organizacijami, ki prihajajo iz Norveške, Islandije, Liechtensteina in Slovenije.

V okviru programa so upravičene naslednje aktivnosti:

 • Pripravljalni obiski,
 • Projekti mobilnosti v visokem šolstvu,
 • Projekti mobilnosti izobraževalnega osebja v splošnem in poklicnem izobraževanju ter usposabljanju,
 • Projekti med-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu,
 • Projekti med-institucionalnega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja.

UP FVZ ima v okviru Norveškega finančnega mehanizma trenutno podpisane bilateralne sporazume s sledečimi izobraževalnimi institucijami:

Norway

Inland Norway University of Applied Sciences

Zdravstvena nega, Dietetika

Norway

University of South-Eastern Norway

Zdravstvena nega, Aplikativna kineziologija

Norway

Norway University of Science and Technology (NTNU) 

Zdravstvena nega, Dietetika

 
CEEPUS

UP FVZ trenutno sodeluje v eni CEEPUS mreži z naslovom Education, Training and Research in the multidisciplinary field of Sport Sciences (ETRinSS – ME-1203). Vodja mreže je Assoc. Prof. Stevo Popovic, PhD (University of Montenegro / Faculty of Sport and Physical Education).

GOSTUJOČI PREDAVATELJI

 

Poleg predavateljev, ki jih gostimo v okviru programa Erasmus+, UP FVZ sodeluje tudi na projektih, ki sofinancirajo gostovanja tujih predavateljev ali raziskovalcev. Tuji strokovnjaki s svojimi dolgoletnimi izkušnjami na svojem področju doprinesejo k razvoju učnega okolja in večji kakovosti poučevanja. Z njihovo vključitvijo v pedagoški proces krepimo tudi mednarodno sodelovanje in skrbimo za prenos znanja.

SEZNAM GOSTUJOČIH PREDAVATELJEV
GOSTUJOČI PROFESORJI IN RAZISKOVALCI INSTITUCIJA LETO GOSTOVANJA KATEDRA
HAN HOUDIJK UNIVERSITY OF GRONINGEN 2021 APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA, FIZIOTERAPIJA
DRAGANA MILUTINOVIĆ UNIVERSITY OF NOVI SAD 2021 ZDRAVSTVENA NEGA
SAŠA JOVANOVIĆ  UNIVERSITY OF BANJA LUKA 2021 APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA
STEFANOS MANTZOUKAS UNIVERSITY OF IOANNINA, GREECE 2020 ZDRAVSTVENA NEGA
DRAGAN MIRKOV UNIVERSITY OF BELGRADE, SERBIA 2018, 2019 APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA
OLIVERA KNEŽEVIĆ UNIVERSITY OF BELGRADE, SRBIA 2018, 2019 APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA
KREŠIMIR ŠOLIĆ JOSIP JURAY STROSSMAYER UNIVERSITY OF OSIJEK, CROATIA 2019 ZDRAVSTVENA NEGA
WANJA JORGENSEN NORWAY UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, NORWAY 2019 ZDRAVSTVENA NEGA
JOUNI TUOMI TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, FINLAND 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 ZDRAVSTVENA NEGA
ANNA MARI AIMALA TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, FINLAND 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 ZDRAVSTVENA NEGA
MARTA VERESNE BALINT SEMMELWEIS UNIVERSITY BUDAPEST, HUNGARY 2018 DIETETIKA
ADRIENN LICHTHAMMER SEMMELWEIS UNIVERSITY BUDAPEST, HUNGARY 2018 DIETETIKA
MANDY KNOLL OTTO VON GUERICKE UNIVERSITY MAGDEBURG, GERMANY 2018 APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA
ANTONELLO LORENZINI UNIVERSITY OF BOLOGNA, ITALY 2017 APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA
PETER GRIFFITHS UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON, GREAT BRITAIN 2018 ZDRAVSTVENA NEGA
RAQUEL GUINÉ POLYTECHNIC INSTITUTE VISEU, PORTUGAL 2018 DIETETIKA
JOY MERRELL SWANSEA UNIVERSITY, GREAT BRITAIN 2018 ZDRAVSTVENA NEGA
ANTONIO MUSARÓ SAPIENZA UNIVERSITY OF ROME, ITALY 2018 APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA
PAVLE JOVANOV INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY IN NOVI SAD, SERBIA 2018 DIETETIKA
MARIJANA SAKAČ INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY IN NOVI SAD, SERBIA 2018 DIETETIKA
ALEKSANDAR MARIĆ INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY IN NOVI SAD, SERBIA 2018 DIETETIKA
MARK LATASH THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY, USA 2018 APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA
RAFAELLA VISONÀ UNIVERSITÀ DI VERONA, ITALY 2017 ZDRAVSTVENA NEGA
JANA KACOROVA SILESIAN UNIVERSITY IN OPAVA, CZECH REPUBLIC 2017 ZDRAVSTVENA NEGA
MARJA OKSANEN TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, FINLAND 2017 ZDRAVSTVENA NEGA
PASI VEHNIAINEN TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, FINLAND 2017, 2016 ZDRAVSTVENA NEGA
SYDNEY GROSPRETRE UNIVERSITY OF FRANCHE-COMTÉ, FRANCE 2017 APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA
JULITA SANSONI SAPIENZA UNIVERSITY OF ROME, ITALY 2017, 2015 ZDRAVSTVENA NEGA
ESTHER NOVA INSTITUTE OF FOOD SCIENCE, TECHNOLOGY AND NUTRITION, SPAIN 2017, 2016 DIETETIKA
ALEKSANDRA MIŠAN INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY IN NOVI SAD, SERBIA 2017, 2016, 2015 DIETETIKA
OLIVERA ŠIMURINA INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY IN NOVI SAD, SERBIA 2017, 2015 DIETETIKA
ANAMARIJA MANDIĆ INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY IN NOVI SAD, SERBIA 2017, 2015 DIETETIKA
MILICA POJIĆ INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY IN NOVI SAD, SERBIA 2017, 2016 DIETETIKA
ROBERT LOVRIĆ JOSIP JURAY STROSSMAYER UNIVERSITY OF OSIJEK, CROATIA 2016 ZDRAVSTVENA NEGA
MAILA HALENKO COLLEGE OF DIETITIANS OF ONTARIO, CANADA 2016 DIETETIKA
BERNARDETT KISS-TÓTH SEMMELWEIS UNIVERSITY BUDAPEST, HUNGARY 2016 DIETETIKA
EMILIA MANZATO UNIVERSITY OF FERRARA, ITALY 2016 DIETETIKA
ANASTASIA MARKAKI TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE (TEI) OF THESSALONIKI, GREECE 2016 DIETETIKA
ASCENSIÓN MARCOS INSTITUTE OF FOOD SCIENCE, TECHNOLOGY AND NUTRITION, SPAIN 2016 DIETETIKA
BRUNA SCAGGIANTE UNIVERSITY OF TRIESTE, ITALY 2016 ZDRAVSTVENA NEGA
SERENA BONIN UNIVERSITY OF TRIESTE, ITALY 2016 ZDRAVSTVENA NEGA
SIGURD LAX MEDICAL UNIVERSITY OF GRAZ, AUSTRIA 2016 ZDRAVSTVENA NEGA
KREŠIMIR PAVELIĆ UNIVERSITY OF RIJEKA, CROATIA 2016 ZDRAVSTVENA NEGA
SANDRA KRALJEVIĆ PAVELIĆ UNIVERSITY OF RIJEKA, CROATIA 2016 ZDRAVSTVENA NEGA
MARGARETH JUNE CLARK SWANSEA UNIVERSITY, GREAT BRITAIN 2015 ZDRAVSTVENA NEGA
NURCAN ERTUG TURGUT OZAL UNIVERSITY ANKARA, TURKEY 2015 ZDRAVSTVENA NEGA
DEMET AKTAS TURGUT OZAL UNIVERSITY ANKARA, TURKEY 2015 ZDRAVSTVENA NEGA
MÜZZEYEN ARSLAN TURGUT OZAL UNIVERSITY ANKARA, TURKEY 2015 ZDRAVSTVENA NEGA

 

Članstvo v združenjih 

UP FVZ je trenutno članica 3 evropskih združenj:

 • EFAD – European Federation of the Associations of Dietitians: EFAD Annual Report 2021
 • LEA-EBAM – European Associated Laboratory (LEA) entitled “Pulsed Electric Fields Applications in Biology and Medicine”
 • HEPA Europe – European network for the promotion of health-enhancing physical activity
 • FINE – European Federation of Educators in Nursing Science
 • ENPHE – European Network of Physiotherapy in Higher Education