Mednarodno sodelovanje

Mednarodna mobilnost študentov in zaposlenih postaja ena najpogostejših oblik mednarodnega sodelovanja na področju visokega šolstva. Mobilnost in s tem povezan prenos znanja, izkušenj, idej ter medsebojno povezovanje je glavno vodilo Evrope, ki stremi k družbi znanja in konkurenčni prednosti evropskih diplomantov, zaposlenih in raziskovalcev ter njihovi primerljivosti v svetovnem merilu. Fakulteta na področju mednarodnega sodelovanja sledi smernicam, ki jih je opredelila v strategiji za 3-letno obdobje (2018-2021). Strategija izhaja iz veljavne Srednjeročne razvojne strategije 2014 – 2020, ki jo je sprejela Univerza na Primorskem in je skladna s Programom internacionalizacije UP ter s Strategijo izvajanja Erasmus mobilnosti – Erasmus Policy Statement (EPS). Skladno s strategijo fakulteta na področju mednarodnega sodelovanja svoje aktivnosti usmerja v:

a) izboljšanje kakovosti visokošolskega izobraževanja in

b) krepitev kakovosti z mobilnostjo in čezmejnim sodelovanjem.

Fakulteta sodeluje v programu Erasmus+, ki študentom ponuja možnost, da del rednih študijskih obveznosti vpisanega programa namesto na domači (matični) instituciji (univerzi) opravijo v eni od partnerskih institucij iz tujine oziroma da v eni od sodelujočih držav opravijo klinično / praktično usposabljanje. V programskem obdobju Erasmus+ 2014 – 2020 ima fakulteta sklenjenih 42 bilateralnih sporazumov o sodelovanju z univerzami iz različnih držav v Evropski skupnosti (Erasmus+ KA 103): Belgija, Ciper, Češka, Finska, Grčija, Hrvaška, Italija, Madžarska, Nemčija, Norveška, Poljska, Portugalska, Srbija, Španija, Švica in Turčija. Znotraj Erasmus+ KA107 (države izven Evropske skupnosti), pa si UP FVZ prizadeva vzpostaviti oziroma okrepiti mrežo partnerjev v vseh strateških regijah, zlasti pa v ZDA, Kanadi, Avstraliji, Indiji in na Kitajskem.

Erasmus identifikacijska številka: SI KOPER03

PIC number: 998802793

Erasmus code: 221927-LA-1-2014-1-SI-E4AKA1-ECHE

Za sodelovanje v programu Erasmus+ mora vsaka institucija s področja terciarnega izobraževanja pridobiti ECHE listino (Erasmus Charter for Higher Education).  Univerza na Primorskem je tovrstno listino za namen sodelovanja v shemi mednarodne mobilnosti pridobila že leta 2004 in jo obnovila leta 2007. Za sodelovanje v novem programskem obdobju jo je UP pridobila za obdobje 2014-2020.

Erasmus Charter for Higher Education UP 2014-2020

Erasmus Policy Statement

ERASMUS+

Erasmus+ je nov program Evropske komisije, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.) v programskem obdobju 2014-2020.

Nov program Erasmus+ združuje vse trenutne programe EU za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, vključno s programom Vseživljenjsko učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programom Mladi v akciji in petimi programi za mednarodno sodelovanje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink in program za sodelovanje z industrializiranimi državami). Več informacij najdete na spletni strani Erasmus+.

V okviru programa Erasmus+ je mogoča učna mobilnost posameznikov. Pri tem ta ukrep zasleduje naslednje cilje tovrstne mobilnosti:

 • osebnostna rast in samostojnost
 • pridobitev nove življenjske izkušnje
 • izboljšanje učnih kompetenc
 • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve
 • povečanje iniciativnosti in podjetništva
 • povečanje samozavesti in samospoštovanja
 • izboljšanje jezikovnih sposobnosti
 • povečanje medkulturne zavesti
 • aktivnejše sodelovanje v družbi
 • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot
 • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti

Študenti imajo možnost, da v okviru Erasmus + programa:

 • del REDNIH študijskih obveznosti opravijo na partnerski instituciji v eni od sodelujočih držav programa Erasmus+,
 • opravijo klinično/praktično usposabljanje v eni od teh držav,
 • so oproščeni stroškov šolnine v tujini,
 • se jim priznajo v tujini opravljene obveznosti, dogovorjene s Študijskim sporazumom / Programom usposabljanja,
 • pridobijo finančno pomoč v okviru programa Erasmus+.

Razpis je objavljen predvidoma januarja/februarja za izmenjave v akademskem letu, ki sledi. Objavljen je na spletnih straneh FVZ in UP.

Mobilnost študentov za študij: 3 – 12 mesecev

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:

 • ki bodo izkazali ustrezno motiviranost (motivacijsko pismo v slovenskem in tujem jeziku)
 • imajo znanje jezika države gostiteljice oz. dobro znanje angleškega jezika (ustrezno dokazilo)
 • sodelujejo pri spremljevalnih aktivnostih, ki se na UP izvajajo za tuje študente na izmenjavi (tutorstvo, pomoč pri organizaciji spremljevalnih programov, …)

Mobilnost študentov za praktično usposabljanje: 2 – 12 mesecev, možnost mobilnosti tudi po diplomi (1 leto od diplomiranja)

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:

 • ki bodo izkazali ustrezno motiviranost (motivacijsko pismo v slovenskem in tujem jeziku)
 • še nimajo opravljene strokovne prakse ali kliničnega usposabljanja, ki sta obvezni del študijskega procesa
 • imajo dobro znanje tujega jezika (znanje jezika države gostiteljice, znanje več tujih jezikov)
 • imajo dodatna znanja in veščine, ki so potrebna za opravljanje izbranega praktičnega usposabljanja

Erasmus bilateralni sporazumi

V okviru programa ERASMUS+, ki študentom, pedagoškemu in nepedagoškemu osebju omogoča mednarodno izmenjavo, ima FVZ trenutno podpisane bilateralne sporazume s sledečimi izobraževalnimi institucijami: 

Belgija
 • Haute Ecole Libre de Bruxelles – Ilya Prigogine

           www.helb-prigogine.be

           Zdravstvena nega: 1. stopnja

           Št. mest: za študij 2; za prakso: 2

Ciper
 • The Limassol College – T.L.C
  •            www.highereducation.ac.cy

              Dietetika: 1. stopnja

              Št. mest: za študij 2; za prakso: 2

  Češka
  • Silesian University in Opava
    •            www.slu.cz

                Zdravstvena nega: 1. stopnja 

                Št. mest: za študij 2; za prakso: 2

      

    • Masaryk University Brno
     •            www.muni.cz.en

                 Zdravstvena nega: 1. stopnja 

                  Trenutno so možne izmenjave samo za profesorje.

                 Aplikativna kineziologija: 1. in 2. stopnja 

                  Št. mest: za študij 2

    Finska

               www.tamk.fi

                Zdravstvena nega: 1. stopnja 

               Št. mest: za študij 2; za prakso: 2

    Grčija
    • Technological Education Institute of Crete – T.E.I. of Crete

                www.teicrete.gr

                Zdravstvena nega: 1. stopnja, Dietetika: 1. stopnja

                Št. mest: za študij 3; za prakso: 2

     

    • Technological Educational Institute of Epirus

                http://www.teiep.gr/

                Zdravstvena nega: 1. stopnja

                Št. mest: za študij 2; za prakso: 2

     

    •  University of Thessaly 

                www.uth.gr

                Aplikativna kineziologija: 1., 2. in 3. stopnja

                Št. mest: za študij 6

    Hrvaška
    • Josip Juraj Strossmayer University of Osijek/Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

               http://www.unios.hr

               Zdravstvena nega:1. stopnja, Dietetika: 1. in 2. stopnja

               Št. mest: za študij 2; za prakso: 2

     

    • University of Rijeka / Sveučilište u Rijeci

               http://www.uniri.hr/, www.medri.uniri.hr

               Zdravstvena nega: 1. in 2. stopnja 

               Št. mest: za študij 2; za prakso: 2

    • University of Split / Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Split

               http://www.unist.hr/, http://ozs.unist.hr

                Zdravstvena nega: 1. stopnja 

               Št. mest: za študij 2 (Clinical Placements – 3 months)

               http://web.kifst.unist.hr/           

                Aplikativna kineziologija: 1., 2. in 3. stopnja

                Št. mest: za študij 3

    • University of Zagreb / Sveučilište u Zagrebu

               www.unizg.hr, www.mef.unizg.hr, www.pbf.unizg.hr

               Dietetika: 1. in 2. stopnja

               Št. mest: za študij 5; za prakso: 0

               https://www.kif.unizg.hr/en

                Aplikativna kineziologija: 1., 2. in 3. stopnja

                Št. mest: za študij 6

    • University of Applied Health Studies Zagreb / Zdravstveno veleučilište Zagreb

                http://www.zvu.hr/

                Zdravstvena nega: 1. in 2. stopnja

                Št. mest: za študij 2; za prakso: 2

    Italija
    • University of Torino / Università degli studi di Torino

                www.unito.it

                Zdravstvena nega: 1. in 2. stopnja

                Št. mest: za študij 2; za prakso: 2

     

    • University of Verona / Università degli studi di Verona

                www.univr.it

                Zdravstvena nega: 1. stopnja

                Št. mest: za prakso: 2 (navodila za prijavo)

     

    • University of Udine / Università degli studi di Udine

                http://www.uniud.it

                Zdravstvena nega: 1. stopnja

                Št. mest: za prakso: 2

                Aplikativna kineziologija: 1., 2. in 3. stopnja

                Št. mest: za študij 6

    • University of Brescia / Università degli studi di Brescia

                www.unibs.it

                 Aplikativna kineziologija: 1. stopnja

                Št. mest: za študij 2

     

    • University of Bologna / Alma Mater Studiorum Università di Bologna

                http://www.unibo.it/en

                 Aplikativna kineziologija: 1., 2. in 3. stopnja

                Št. mest: za študij 6

    Madžarska
    • Semmelweis University Budapest

               http://www.se-etk.hu/

               Dietetika: 1. stopnja

               Št. mest: za študij 0; za prakso: 2

    Nemčija
    • University of Kassel

               www.uni-kassel.de

               Dietetika: 2. stopnja 

               Št. mest: za študij 2; za prakso: 0 oz. indiv. agreement

     

    • Otto von Guericke University Magdeburg

               http://www.ovgu.de

               Aplikativna kineziologija: 1., 2. in 3. stopnja 

               Št. mest: za študij 6

    Norveška
    • Inland Norway University of Applied Sciences

                www.inn.no

                Zdravstvena nega: 1. stopnja, Dietetika: 1. stopnja

                Št. mest: za študij 0; za prakso: 2

     

    • Norway University of Science and Technology Trondheim (NTNU)

                 https://www.ntnu.edu/

                Zdravstvena nega: 1. in 2. stopnja

                Št. mest: za študij 0; za prakso: 2

                www.usn.no

                Zdravstvena nega: 1. stopnja 

                Št. mest: za študij 2; za prakso: 2

                Aplikativna kineziologija: 1. in 2. stopnja 

                Št. mest: za študij 2

    Poljska
    • Medical University of Gdansk / Gdański Uniwersytet Medyczny

                http://www.mug.edu.pl

                Zdravstvena nega: 1. in 2. stopnja

                Št. mest: za študij 2; za prakso: 0

    Portugalska
    • Polytechnic Institute of Viseu / Politécnico de Viseu

                http://www.ipv.pt/guide/

                 Prehransko svetovanje – dietetika: 1. in 2. stopnja

                Št. mest: za študij 2; za prakso: 2

     

    • University of Trás-os-Montes and Alto Douro / Universidade de Trás-os-Montes and Alto Douro

                https://www.utad.pt/en/

                Aplikativna kineziologija: 1. in 2. stopnja

                Št. mest: za študij 2

    Španija
    • University Pablo de Olavide Sevilla / Universidad Pablo de Olavide Sevilla

                www.upo.es

                Dietetika: 2. stopnja

                Št. mest: za študij 0; za prakso 1

            

    • University Camilo José Cela Madrid / Universidad Camilo José Cela Madrid

                www.ucjc.edu

                Zdravstvena nega: 1. stopnja 

                Št. mest: za študij 2; za prakso 2

     

    • University Complutense Madrid / Universidad Complutense de Madrid

                www.ucm.es

                Dietetika: 1. in 2. stopnja 

                Št. mest: za študij 2 (vsak po 5 mesecev); za prakso 0

     

    • University of Granada Faculty of Health Sciences / Universidad de Granada Facultad de Ciencias de la Salud

                http://www.ugr.es

                Zdravstvena nega: 1. stopnja  

                Št. mest: za študij 2; za prakso: 2

     

    • University of Granada Faculty of Pharmacy / Universidad de Granada Facultad de Farmacia

                http://www.ugr.es

                Dietetika: 1. stopnja 

                Št. mest: za študij 2; za prakso: 0

    Švica*
    • Bern University of Applied Sciences

                http://www.gesundheit.bfh.ch

                 Zdravstvena nega: 1. in 2. stopnja 

                Dietetika: 1. stopnja 

                Št. mest: za študij 2; za prakso: 2

    *Švica ni v Erasmus+. Vsako leto je objavljen poseben razpis za mobilnosti v Švico.

    Turčija
    • Ege University Izmir

                www.ege.edu.tr

                Zdravstvena nega: 1. in 2. stopnja

                Št. mest: za študij 2; za prakso: 2

    DRUGE OBLIKE MOBILNOSTI

    PROGRAM MOBILNOSTI EGP IN NORVEŠKI FINANČNI MEHANIZEM

    Slovenski štipendijski sklad podpira mednarodno mobilnost in med-institucionalne projekte s področja izobraževanja in usposabljanja ter na ta način prispeva h krepitvi razvoja človeškega kapitala in znanja. Cilj programa je spodbujati bilateralno sodelovanje med državami, ki sodelujejo v programu, še posebej pa izboljšanju sodelovanja med organizacijami, ki prihajajo iz Norveške, Islandije, Liechtensteina in Slovenije.

    V okviru programa so upravičene naslednje aktivnosti:

    • Pripravljalni obiski,
    • Projekti mobilnosti v visokem šolstvu,
    • Projekti mobilnosti izobraževalnega osebja v splošnem in poklicnem izobraževanju ter usposabljanju,
    • Projekti med-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu,
    • Projekti med-institucionalnega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja.

    UP FVZ ima v okviru Norveškega finančnega mehanizma trenutno podpisane bilateralne sporazume s sledečimi izobraževalnimi institucijami:

    Norway

    Inland Norway University of Applied Sciences

    Zdravstvena nega, Dietetika

    Norway

    University of South-Eastern Norway

    Zdravstvena nega, Aplikativna kineziologija

    Norway

    Norway University of Science and Technology (NTNU) 

    Zdravstvena nega, Dietetika

     
    CEEPUS

    UP FVZ trenutno sodeluje v eni CEEPUS mreži z naslovom Education, Training and Research in the multidisciplinary field of Sport Sciences (ETRinSS). Vodja mreže je Assoc. Prof. Stevo Popovic, PhD (University of Montenegro / Faculty of Sport and Physical Education).

    GOSTUJOČI PREDAVATELJI

     

    Poleg predavateljev, ki jih gostimo v okviru programa Erasmus+, UP FVZ sodeluje tudi na projektih, ki sofinancirajo gostovanja tujih predavateljev ali raziskovalcev. Tuji strokovnjaki s svojimi dolgoletnimi izkušnjami na svojem področju doprinesejo k razvoju učnega okolja in večji kakovosti poučevanja. Z njihovo vključitvijo v pedagoški proces krepimo tudi mednarodno sodelovanje in skrbimo za prenos znanja.

    V študijskih letih 2016/2017 in 2017/2018 smo gostili 8 gostujočih profesorjev iz tujine v okviru projekta GOST UP. Njihova gostovanja so povečala prepoznavnost UP FVZ v svetu, doprinesla k razvoju učnega okolja in bili dodana vrednost za tiste študente, ki se tekom študija ne odločijo za odhod v tujino v okviru mobilnosti. Prav tako so gostovanja pripomogla k načrtovanju in pripravi novih mednarodnih in drugih projektov ter sklepanju srednje do dolgoročnih strateških partnerstev.

    SEZNAM GOSTUJOČIH PREDAVATELJEV

    GOSTUJOČI PROFESORJI IN RAZISKOVALCI

    INSTITUCIJA

    LETO GOSTOVANJA

    KATEDRA

    DRAGAN MIRKOV

    UNIVERSITY OF BELGRADE, SERBIA

    2018, 2019

    APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA

    OLIVERA KNEŽEVIĆ

    UNIVERSITY OF BELGRADE, SRBIA

    2018, 2019

    APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA

    KREŠIMIR ŠOLIĆ

    JOSIP JURAY STROSSMAYER UNIVERSITY OF OSIJEK, CROATIA

    2019

    ZDRAVSTVENA NEGA

    WANJA JORGENSEN

    NORWAY UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, NORWAY

    2019

    ZDRAVSTVENA NEGA

    JOUNI TUOMI

    TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, FINLAND

    2019, 2018, 2017, 2016, 2015

    ZDRAVSTVENA NEGA

    ANNA MARI AIMALA

    TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, FINLAND

    2019, 2018, 2017, 2016, 2015

    ZDRAVSTVENA NEGA

    MARTA VERESNE BALINT

    SEMMELWEIS UNIVERSITY BUDAPEST, HUNGARY

    2018

    DIETETIKA

    ADRIENN LICHTHAMMER

    SEMMELWEIS UNIVERSITY BUDAPEST, HUNGARY

    2018

    DIETETIKA

    MANDY KNOLL

    OTTO VON GUERICKE UNIVERSITY MAGDEBURG, GERMANY

    2018

    APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA

    ANTONELLO LORENZINI

    UNIVERSITY OF BOLOGNA, ITALY

    2017

    APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA

    PETER GRIFFITHS

    UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON, GREAT BRITAIN

    2018

    ZDRAVSTVENA NEGA

    RAQUEL GUINÉ

    POLYTECHNIC INSTITUTE VISEU, PORTUGAL

    2018

    DIETETIKA

    JOY MERRELL

    SWANSEA UNIVERSITY, GREAT BRITAIN

    2018

    ZDRAVSTVENA NEGA

    ANTONIO MUSARÓ

    SAPIENZA UNIVERSITY OF ROME, ITALY

    2018

    APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA

    PAVLE JOVANOV

    INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY IN NOVI SAD, SERBIA

    2018

    DIETETIKA

    MARIJANA SAKAČ

    INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY IN NOVI SAD, SERBIA

    2018

    DIETETIKA

    ALEKSANDAR MARIĆ

    INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY IN NOVI SAD, SERBIA

    2018

    DIETETIKA

    MARK LATASH

    THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY, USA

    2018

    APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA

    RAFAELLA VISONÀ

    UNIVERSITÀ DI VERONA, ITALY

    2017

    ZDRAVSTVENA NEGA

    JANA KACOROVA

    SILESIAN UNIVERSITY IN OPAVA, CZECH REPUBLIC

    2017

    ZDRAVSTVENA NEGA

    MARJA OKSANEN

    TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, FINLAND

    2017

    ZDRAVSTVENA NEGA

    PASI VEHNIAINEN

    TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, FINLAND

    2017, 2016

    ZDRAVSTVENA NEGA

    SYDNEY GROSPRETRE

    UNIVERSITY OF FRANCHE-COMTÉ, FRANCE

    2017

    APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA

    JULITA SANSONI

    SAPIENZA UNIVERSITY OF ROME, ITALY

    2017, 2015

    ZDRAVSTVENA NEGA

    ESTHER NOVA

    INSTITUTE OF FOOD SCIENCE, TECHNOLOGY AND NUTRITION, SPAIN

    2017, 2016

    DIETETIKA

    ALEKSANDRA MIŠAN

    INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY IN NOVI SAD, SERBIA

    2017, 2016, 2015

    DIETETIKA

    OLIVERA ŠIMURINA

    INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY IN NOVI SAD, SERBIA

    2017, 2015

    DIETETIKA

    ANAMARIJA MANDIĆ

    INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY IN NOVI SAD, SERBIA

    2017, 2015

    DIETETIKA

    MILICA POJIĆ

    INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY IN NOVI SAD, SERBIA

    2017, 2016

    DIETETIKA

    ROBERT LOVRIĆ

    JOSIP JURAY STROSSMAYER UNIVERSITY OF OSIJEK, CROATIA

    2016

    ZDRAVSTVENA NEGA

    MAILA HALENKO

    COLLEGE OF DIETITIANS OF ONTARIO, CANADA

    2016

    DIETETIKA

    BERNARDETT KISS-TÓTH

    SEMMELWEIS UNIVERSITY BUDAPEST, HUNGARY

    2016

    DIETETIKA

    EMILIA MANZATO

    UNIVERSITY OF FERRARA, ITALY

    2016

    DIETETIKA

    ANASTASIA MARKAKI

    TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE (TEI) OF THESSALONIKI, GREECE

    2016

    DIETETIKA

    ASCENSIÓN MARCOS

    INSTITUTE OF FOOD SCIENCE, TECHNOLOGY AND NUTRITION, SPAIN

    2016

    DIETETIKA

    BRUNA SCAGGIANTE

    UNIVERSITY OF TRIESTE, ITALY

    2016

    ZDRAVSTVENA NEGA

    SERENA BONIN

    UNIVERSITY OF TRIESTE, ITALY

    2016

    ZDRAVSTVENA NEGA

    SIGURD LAX

    MEDICAL UNIVERSITY OF GRAZ, AUSTRIA

    2016

    ZDRAVSTVENA NEGA

    KREŠIMIR PAVELIĆ

    UNIVERSITY OF RIJEKA, CROATIA

    2016

    ZDRAVSTVENA NEGA

    SANDRA KRALJEVIĆ PAVELIĆ

    UNIVERSITY OF RIJEKA, CROATIA

    2016

    ZDRAVSTVENA NEGA

    MARGARETH JUNE CLARK

    SWANSEA UNIVERSITY, GREAT BRITAIN

    2015

    ZDRAVSTVENA NEGA

    NURCAN ERTUG

    TURGUT OZAL UNIVERSITY ANKARA, TURKEY

    2015

    ZDRAVSTVENA NEGA

    DEMET AKTAS

    TURGUT OZAL UNIVERSITY ANKARA, TURKEY

    2015

    ZDRAVSTVENA NEGA

    MÜZZEYEN ARSLAN

    TURGUT OZAL UNIVERSITY ANKARA, TURKEY

    2015

    ZDRAVSTVENA NEGA

     

    Članstvo v združenjih 

    UP FVZ je trenutno članica 3 evropskih združenj:

    • EFAD – European Federation of the Associations of Dietitians.
    • LEA-EBAM – European Associated Laboratory (LEA) entitled “Pulsed Electric Fields Applications in Biology and Medicine”.
    • HEPA Europe – European network for the promotion of health-enhancing physical activity.