POLETNA ŠOLAMednarodno sodelovanje

Mednarodna mobilnost študentov in zaposlenih postaja ena najpogostejših oblik mednarodnega sodelovanja na področju visokega šolstva. Mobilnost in s tem povezan prenos znanja, izkušenj, idej ter medsebojno povezovanje je glavno vodilo Evrope, ki stremi k družbi znanja in konkurenčni prednosti evropskih diplomantov, zaposlenih in raziskovalcev ter njihovi primerljivosti v svetovnem merilu. Fakulteta na področju mednarodnega sodelovanja sledi smernicam, ki jih je opredelila v strategiji za 3-letno obdobje (2018-2021). Strategija izhaja iz veljavne Srednjeročne razvojne strategije 2014 – 2020, ki jo je sprejela Univerza na Primorskem in je skladna s Programom internacionalizacije UP ter s Strategijo izvajanja Erasmus mobilnosti – Erasmus Policy Statement (EPS). Skladno s strategijo fakulteta na področju mednarodnega sodelovanja svoje aktivnosti usmerja v:

a) izboljšanje kakovosti visokošolskega izobraževanja in

b) krepitev kakovosti z mobilnostjo in čezmejnim sodelovanjem.

Fakulteta sodeluje v programu Erasmus+, ki študentom ponuja možnost, da del rednih študijskih obveznosti vpisanega programa namesto na domači (matični) instituciji (univerzi) opravijo v eni od partnerskih institucij iz tujine oziroma da v eni od sodelujočih držav opravijo klinično / praktično usposabljanje. V programskem obdobju Erasmus+ 2014 – 2020 ima fakulteta sklenjenih 42 bilateralnih sporazumov o sodelovanju z univerzami iz različnih držav v Evropski skupnosti (Erasmus+ KA 103): Belgija, Ciper, Češka, Finska, Grčija, Hrvaška, Italija, Madžarska, Nemčija, Norveška, Poljska, Portugalska, Srbija, Španija, Švica in Turčija. Znotraj Erasmus+ KA107 (države izven Evropske skupnosti), pa si UP FVZ prizadeva vzpostaviti oziroma okrepiti mrežo partnerjev v vseh strateških regijah, zlasti pa v ZDA, Kanadi, Avstraliji, Indiji in na Kitajskem.

Erasmus identifikacijska številka: SI KOPER03

PIC number: 998802793

Erasmus code: 221927-LA-1-2014-1-SI-E4AKA1-ECHE

Za sodelovanje v programu Erasmus+ mora vsaka institucija s področja terciarnega izobraževanja pridobiti ECHE listino (Erasmus Charter for Higher Education).  Univerza na Primorskem je tovrstno listino za namen sodelovanja v shemi mednarodne mobilnosti pridobila že leta 2004 in jo obnovila leta 2007. Za sodelovanje v novem programskem obdobju jo je UP pridobila za obdobje 2014-2020.

Erasmus Charter for Higher Education UP 2014-2020

Erasmus Policy Statement

ERASMUS+

Erasmus+ je nov program Evropske komisije, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.) v programskem obdobju 2014-2020.

Nov program Erasmus+ združuje vse trenutne programe EU za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, vključno s programom Vseživljenjsko učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programom Mladi v akciji in petimi programi za mednarodno sodelovanje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink in program za sodelovanje z industrializiranimi državami). Več informacij najdete na spletni strani Erasmus+.

V okviru programa Erasmus+ je mogoča učna mobilnost posameznikov. Pri tem ta ukrep zasleduje naslednje cilje tovrstne mobilnosti:

 • osebnostna rast in samostojnost
 • pridobitev nove življenjske izkušnje
 • izboljšanje učnih kompetenc
 • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve
 • povečanje iniciativnosti in podjetništva
 • povečanje samozavesti in samospoštovanja
 • izboljšanje jezikovnih sposobnosti
 • povečanje medkulturne zavesti
 • aktivnejše sodelovanje v družbi
 • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot
 • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti

Študenti imajo možnost, da v okviru Erasmus + programa:

 • del REDNIH študijskih obveznosti opravijo na partnerski instituciji v eni od sodelujočih držav programa Erasmus+,
 • opravijo klinično/praktično usposabljanje v eni od teh držav,
 • so oproščeni stroškov šolnine v tujini,
 • se jim priznajo v tujini opravljene obveznosti, dogovorjene s Študijskim sporazumom / Programom usposabljanja,
 • pridobijo finančno pomoč v okviru programa Erasmus+.

Razpis je objavljen predvidoma januarja/februarja za izmenjave v akademskem letu, ki sledi. Objavljen je na spletnih straneh FVZ in UP.

Mobilnost študentov za študij: 3 – 12 mesecev

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:

 • ki bodo izkazali ustrezno motiviranost (motivacijsko pismo v slovenskem in tujem jeziku)
 • imajo znanje jezika države gostiteljice oz. dobro znanje angleškega jezika (ustrezno dokazilo)
 • sodelujejo pri spremljevalnih aktivnostih, ki se na UP izvajajo za tuje študente na izmenjavi (tutorstvo, pomoč pri organizaciji spremljevalnih programov, …)

Mobilnost študentov za praktično usposabljanje: 2 – 12 mesecev, možnost mobilnosti tudi po diplomi (1 leto od diplomiranja)

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:

 • ki bodo izkazali ustrezno motiviranost (motivacijsko pismo v slovenskem in tujem jeziku)
 • še nimajo opravljene strokovne prakse ali kliničnega usposabljanja, ki sta obvezni del študijskega procesa
 • imajo dobro znanje tujega jezika (znanje jezika države gostiteljice, znanje več tujih jezikov)
 • imajo dodatna znanja in veščine, ki so potrebna za opravljanje izbranega praktičnega usposabljanja

Erasmus bilateralni sporazumi

V okviru programa ERASMUS+, ki študentom, pedagoškemu in nepedagoškemu osebju omogoča mednarodno izmenjavo, ima FVZ trenutno podpisane bilateralne sporazume s sledečimi izobraževalnimi institucijami: 

Belgija
 • Haute Ecole Libre de Bruxelles – Ilya Prigogine

           www.helb-prigogine.be

           Zdravstvena nega: 1. stopnja

           Št. mest: za študij 2; za prakso: 2

Ciper
 • The Limassol College – T.L.C
  •            www.highereducation.ac.cy

              Dietetika: 1. stopnja

              Št. mest: za študij 2; za prakso: 2

  Češka
  • Silesian University in Opava
    •            www.slu.cz

                Zdravstvena nega: 1. stopnja 

                Št. mest: za študij 2; za prakso: 2

      

    • Masaryk University Brno
     •            www.muni.cz.en

                 Zdravstvena nega: 1. stopnja 

                  Trenutno so možne izmenjave samo za profesorje.

                 Aplikativna kineziologija: 1. in 2. stopnja 

                  Št. mest: za študij 2

    Finska

               www.tamk.fi

                Zdravstvena nega: 1. stopnja 

               Št. mest: za študij 2; za prakso: 2

    Grčija
    • Technological Education Institute of Crete – T.E.I. of Crete

                www.teicrete.gr

                Zdravstvena nega: 1. stopnja, Dietetika: 1. stopnja

                Št. mest: za študij 3; za prakso: 2

     

    • Technological Educational Institute of Epirus

                http://www.teiep.gr/

                Zdravstvena nega: 1. stopnja

                Št. mest: za študij 2; za prakso: 2

     

    •  University of Thessaly 

                www.uth.gr

                Aplikativna kineziologija: 1., 2. in 3. stopnja

                Št. mest: za študij 6

    Hrvaška
    • Josip Juraj Strossmayer University of Osijek/Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

               http://www.unios.hr

               Zdravstvena nega:1. stopnja, Dietetika: 1. in 2. stopnja

               Št. mest: za študij 2; za prakso: 2

     

    • University of Rijeka / Sveučilište u Rijeci

               http://www.uniri.hr/, www.medri.uniri.hr

               Zdravstvena nega: 1. in 2. stopnja 

               Št. mest: za študij 2; za prakso: 2

    • University of Split / Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Split

               http://www.unist.hr/, http://ozs.unist.hr

                Zdravstvena nega: 1. stopnja 

               Št. mest: za študij 2 (Clinical Placements – 3 months)

               http://web.kifst.unist.hr/           

                Aplikativna kineziologija: 1., 2. in 3. stopnja

                Št. mest: za študij 3

    • University of Zagreb / Sveučilište u Zagrebu

               www.unizg.hr, www.mef.unizg.hr, www.pbf.unizg.hr

               Dietetika: 1. in 2. stopnja

               Št. mest: za študij 5; za prakso: 0

               https://www.kif.unizg.hr/en

                Aplikativna kineziologija: 1., 2. in 3. stopnja

                Št. mest: za študij 6

    • University of Applied Health Studies Zagreb / Zdravstveno veleučilište Zagreb

                http://www.zvu.hr/

                Zdravstvena nega: 1. in 2. stopnja

                Št. mest: za študij 2; za prakso: 2

    Italija
    • University of Torino / Università degli studi di Torino

                www.unito.it

                Zdravstvena nega: 1. in 2. stopnja

                Št. mest: za študij 2; za prakso: 2

     

    • University of Verona / Università degli studi di Verona

                www.univr.it

                Zdravstvena nega: 1. stopnja

                Št. mest: za prakso: 2 (navodila za prijavo)

     

    • University of Udine / Università degli studi di Udine

                http://www.uniud.it

                Zdravstvena nega: 1. stopnja

                Št. mest: za prakso: 2

                Aplikativna kineziologija: 1., 2. in 3. stopnja

                Št. mest: za študij 6

    • University of Brescia / Università degli studi di Brescia

                www.unibs.it

                 Aplikativna kineziologija: 1. stopnja

                Št. mest: za študij 2

     

    • University of Bologna / Alma Mater Studiorum Università di Bologna

                http://www.unibo.it/en

                 Aplikativna kineziologija: 1., 2. in 3. stopnja

                Št. mest: za študij 6

    Madžarska
    • Semmelweis University Budapest

               http://www.se-etk.hu/

               Dietetika: 1. stopnja

               Št. mest: za študij 0; za prakso: 2

    Nemčija
    • University of Kassel

               www.uni-kassel.de

               Dietetika: 2. stopnja 

               Št. mest: za študij 2; za prakso: 0 oz. indiv. agreement

     

    • Otto von Guericke University Magdeburg

               http://www.ovgu.de

               Aplikativna kineziologija: 1., 2. in 3. stopnja 

               Št. mest: za študij 6

    Norveška
    • Inland Norway University of Applied Sciences

                www.inn.no

                Zdravstvena nega: 1. stopnja, Dietetika: 1. stopnja

                Št. mest: za študij 0; za prakso: 2

     

    • Norway University of Science and Technology Trondheim (NTNU)

                 https://www.ntnu.edu/

                Zdravstvena nega: 1. in 2. stopnja

                Št. mest: za študij 0; za prakso: 2

                www.usn.no

                Zdravstvena nega: 1. stopnja 

                Št. mest: za študij 2; za prakso: 2

                Aplikativna kineziologija: 1. in 2. stopnja 

                Št. mest: za študij 2

    Poljska
    • Medical University of Gdansk / Gdański Uniwersytet Medyczny

                http://www.mug.edu.pl

                Zdravstvena nega: 1. in 2. stopnja

                Št. mest: za študij 2; za prakso: 0

    Portugalska
    • Polytechnic Institute of Viseu / Politécnico de Viseu

                http://www.ipv.pt/guide/

                 Prehransko svetovanje – dietetika: 1. in 2. stopnja

                Št. mest: za študij 2; za prakso: 2

     

    • University of Trás-os-Montes and Alto Douro / Universidade de Trás-os-Montes and Alto Douro

                https://www.utad.pt/en/

                Aplikativna kineziologija: 1. in 2. stopnja

                Št. mest: za študij 2

    Španija
    • University Pablo de Olavide Sevilla / Universidad Pablo de Olavide Sevilla

                www.upo.es

                Dietetika: 2. stopnja

                Št. mest: za študij 0; za prakso 1

            

    • University Camilo José Cela Madrid / Universidad Camilo José Cela Madrid

                www.ucjc.edu

                Zdravstvena nega: 1. stopnja 

                Št. mest: za študij 2; za prakso 2

     

    • University Complutense Madrid / Universidad Complutense de Madrid

                www.ucm.es

                Dietetika: 1. in 2. stopnja 

                Št. mest: za študij 2 (vsak po 5 mesecev); za prakso 0

     

    • University of Granada Faculty of Health Sciences / Universidad de Granada Facultad de Ciencias de la Salud

                http://www.ugr.es

                Zdravstvena nega: 1. stopnja  

                Št. mest: za študij 2; za prakso: 2

     

    • University of Granada Faculty of Pharmacy / Universidad de Granada Facultad de Farmacia

                http://www.ugr.es

                Dietetika: 1. stopnja 

                Št. mest: za študij 2; za prakso: 0

    Švica*
    • Bern University of Applied Sciences

                http://www.gesundheit.bfh.ch

                 Zdravstvena nega: 1. in 2. stopnja 

                Dietetika: 1. stopnja 

                Št. mest: za študij 2; za prakso: 2

    *Švica ni v Erasmus+. Vsako leto je objavljen poseben razpis za mobilnosti v Švico.

    Turčija
    • Ege University Izmir

                www.ege.edu.tr

                Zdravstvena nega: 1. in 2. stopnja

                Št. mest: za študij 2; za prakso: 2

    DRUGE OBLIKE MOBILNOSTI

    PROGRAM MOBILNOSTI EGP IN NORVEŠKI FINANČNI MEHANIZEM

    Slovenski štipendijski sklad podpira mednarodno mobilnost in med-institucionalne projekte s področja izobraževanja in usposabljanja ter na ta način prispeva h krepitvi razvoja človeškega kapitala in znanja. Cilj programa je spodbujati bilateralno sodelovanje med državami, ki sodelujejo v programu, še posebej pa izboljšanju sodelovanja med organizacijami, ki prihajajo iz Norveške, Islandije, Liechtensteina in Slovenije.

    V okviru programa so upravičene naslednje aktivnosti:

    • Pripravljalni obiski,
    • Projekti mobilnosti v visokem šolstvu,
    • Projekti mobilnosti izobraževalnega osebja v splošnem in poklicnem izobraževanju ter usposabljanju,
    • Projekti med-institucionalnega sodelovanja v visokem šolstvu,
    • Projekti med-institucionalnega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja.

    UP FVZ ima v okviru Norveškega finančnega mehanizma trenutno podpisane bilateralne sporazume s sledečimi izobraževalnimi institucijami:

    Norway

    Inland Norway University of Applied Sciences

    Zdravstvena nega, Dietetika

    Norway

    University of South-Eastern Norway

    Zdravstvena nega, Aplikativna kineziologija

    Norway

    Norway University of Science and Technology (NTNU) 

    Zdravstvena nega, Dietetika

     
    CEEPUS

    UP FVZ trenutno sodeluje v eni CEEPUS mreži z naslovom Education, Training and Research in the multidisciplinary field of Sport Sciences (ETRinSS – ME-1203). Vodja mreže je Assoc. Prof. Stevo Popovic, PhD (University of Montenegro / Faculty of Sport and Physical Education).

    GOSTUJOČI PREDAVATELJI

     

    Poleg predavateljev, ki jih gostimo v okviru programa Erasmus+, UP FVZ sodeluje tudi na projektih, ki sofinancirajo gostovanja tujih predavateljev ali raziskovalcev. Tuji strokovnjaki s svojimi dolgoletnimi izkušnjami na svojem področju doprinesejo k razvoju učnega okolja in večji kakovosti poučevanja. Z njihovo vključitvijo v pedagoški proces krepimo tudi mednarodno sodelovanje in skrbimo za prenos znanja.

    SEZNAM GOSTUJOČIH PREDAVATELJEV
    GOSTUJOČI PROFESORJI IN RAZISKOVALCI INSTITUCIJA LETO GOSTOVANJA KATEDRA
    HAN HOUDIJK UNIVERSITY OF GRONINGEN 2021 APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA, FIZIOTERAPIJA
    DRAGANA MILUTINOVIĆ UNIVERSITY OF NOVI SAD 2021 ZDRAVSTVENA NEGA
    SAŠA JOVANOVIĆ  UNIVERSITY OF BANJA LUKA 2021 APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA
    STEFANOS MANTZOUKAS UNIVERSITY OF IOANNINA, GREECE 2020 ZDRAVSTVENA NEGA
    DRAGAN MIRKOV UNIVERSITY OF BELGRADE, SERBIA 2018, 2019 APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA
    OLIVERA KNEŽEVIĆ UNIVERSITY OF BELGRADE, SRBIA 2018, 2019 APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA
    KREŠIMIR ŠOLIĆ JOSIP JURAY STROSSMAYER UNIVERSITY OF OSIJEK, CROATIA 2019 ZDRAVSTVENA NEGA
    WANJA JORGENSEN NORWAY UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, NORWAY 2019 ZDRAVSTVENA NEGA
    JOUNI TUOMI TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, FINLAND 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 ZDRAVSTVENA NEGA
    ANNA MARI AIMALA TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, FINLAND 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 ZDRAVSTVENA NEGA
    MARTA VERESNE BALINT SEMMELWEIS UNIVERSITY BUDAPEST, HUNGARY 2018 DIETETIKA
    ADRIENN LICHTHAMMER SEMMELWEIS UNIVERSITY BUDAPEST, HUNGARY 2018 DIETETIKA
    MANDY KNOLL OTTO VON GUERICKE UNIVERSITY MAGDEBURG, GERMANY 2018 APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA
    ANTONELLO LORENZINI UNIVERSITY OF BOLOGNA, ITALY 2017 APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA
    PETER GRIFFITHS UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON, GREAT BRITAIN 2018 ZDRAVSTVENA NEGA
    RAQUEL GUINÉ POLYTECHNIC INSTITUTE VISEU, PORTUGAL 2018 DIETETIKA
    JOY MERRELL SWANSEA UNIVERSITY, GREAT BRITAIN 2018 ZDRAVSTVENA NEGA
    ANTONIO MUSARÓ SAPIENZA UNIVERSITY OF ROME, ITALY 2018 APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA
    PAVLE JOVANOV INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY IN NOVI SAD, SERBIA 2018 DIETETIKA
    MARIJANA SAKAČ INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY IN NOVI SAD, SERBIA 2018 DIETETIKA
    ALEKSANDAR MARIĆ INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY IN NOVI SAD, SERBIA 2018 DIETETIKA
    MARK LATASH THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY, USA 2018 APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA
    RAFAELLA VISONÀ UNIVERSITÀ DI VERONA, ITALY 2017 ZDRAVSTVENA NEGA
    JANA KACOROVA SILESIAN UNIVERSITY IN OPAVA, CZECH REPUBLIC 2017 ZDRAVSTVENA NEGA
    MARJA OKSANEN TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, FINLAND 2017 ZDRAVSTVENA NEGA
    PASI VEHNIAINEN TAMPERE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, FINLAND 2017, 2016 ZDRAVSTVENA NEGA
    SYDNEY GROSPRETRE UNIVERSITY OF FRANCHE-COMTÉ, FRANCE 2017 APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA
    JULITA SANSONI SAPIENZA UNIVERSITY OF ROME, ITALY 2017, 2015 ZDRAVSTVENA NEGA
    ESTHER NOVA INSTITUTE OF FOOD SCIENCE, TECHNOLOGY AND NUTRITION, SPAIN 2017, 2016 DIETETIKA
    ALEKSANDRA MIŠAN INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY IN NOVI SAD, SERBIA 2017, 2016, 2015 DIETETIKA
    OLIVERA ŠIMURINA INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY IN NOVI SAD, SERBIA 2017, 2015 DIETETIKA
    ANAMARIJA MANDIĆ INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY IN NOVI SAD, SERBIA 2017, 2015 DIETETIKA
    MILICA POJIĆ INSTITUTE OF FOOD TECHNOLOGY IN NOVI SAD, SERBIA 2017, 2016 DIETETIKA
    ROBERT LOVRIĆ JOSIP JURAY STROSSMAYER UNIVERSITY OF OSIJEK, CROATIA 2016 ZDRAVSTVENA NEGA
    MAILA HALENKO COLLEGE OF DIETITIANS OF ONTARIO, CANADA 2016 DIETETIKA
    BERNARDETT KISS-TÓTH SEMMELWEIS UNIVERSITY BUDAPEST, HUNGARY 2016 DIETETIKA
    EMILIA MANZATO UNIVERSITY OF FERRARA, ITALY 2016 DIETETIKA
    ANASTASIA MARKAKI TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE (TEI) OF THESSALONIKI, GREECE 2016 DIETETIKA
    ASCENSIÓN MARCOS INSTITUTE OF FOOD SCIENCE, TECHNOLOGY AND NUTRITION, SPAIN 2016 DIETETIKA
    BRUNA SCAGGIANTE UNIVERSITY OF TRIESTE, ITALY 2016 ZDRAVSTVENA NEGA
    SERENA BONIN UNIVERSITY OF TRIESTE, ITALY 2016 ZDRAVSTVENA NEGA
    SIGURD LAX MEDICAL UNIVERSITY OF GRAZ, AUSTRIA 2016 ZDRAVSTVENA NEGA
    KREŠIMIR PAVELIĆ UNIVERSITY OF RIJEKA, CROATIA 2016 ZDRAVSTVENA NEGA
    SANDRA KRALJEVIĆ PAVELIĆ UNIVERSITY OF RIJEKA, CROATIA 2016 ZDRAVSTVENA NEGA
    MARGARETH JUNE CLARK SWANSEA UNIVERSITY, GREAT BRITAIN 2015 ZDRAVSTVENA NEGA
    NURCAN ERTUG TURGUT OZAL UNIVERSITY ANKARA, TURKEY 2015 ZDRAVSTVENA NEGA
    DEMET AKTAS TURGUT OZAL UNIVERSITY ANKARA, TURKEY 2015 ZDRAVSTVENA NEGA
    MÜZZEYEN ARSLAN TURGUT OZAL UNIVERSITY ANKARA, TURKEY 2015 ZDRAVSTVENA NEGA

     

    Članstvo v združenjih 

    UP FVZ je trenutno članica 3 evropskih združenj:

    • EFAD – European Federation of the Associations of Dietitians: EFAD Annual Report 2019
    • LEA-EBAM – European Associated Laboratory (LEA) entitled “Pulsed Electric Fields Applications in Biology and Medicine”
    • HEPA Europe – European network for the promotion of health-enhancing physical activity
    • FINE – European Federation of Educators in Nursing Science

    • ENPHE – European Network of Physiotherapy in Higher Education