Aplikativna kineziologija (DR)

Študijski program 3. stopnje

Temeljni cilj študijskega programa 3. stopnje Aplikativna kineziologija je usposobiti kandidata za samostojno mednarodno konkurenčno znanstveno raziskovalno delo na področju vseh gibalnih aktivnosti in njihovega pomena za človekov razvoj in zdravje. Z vidika klasifikacije družbeno-ekonomskih ciljev dejavnosti prispeva program k področju ohranjanja in izboljšanja človekovega zdravja ter k področju družbenega ustroja in družbenih odnosov (izobraževanje, usposabljanje, permanentno izobraževanje, preusposabljanje).

Več o študijskem programu

Cilji programa

Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti kandidata za samostojno mednarodno konkurenčno znanstveno raziskovalno delo na področju vseh gibalnih aktivnosti in njihovega pomena za človekov razvoj in zdravje. Z vidika klasifikacije družbeno-ekonomskih ciljev dejavnosti prispeva program k področju ohranjanja in izboljšanja človekovega zdravja ter k področju družbenega ustroja in družbenih odnosov (izobraževanje, usposabljanje, permanentno izobraževanje, preusposabljanje).

Temeljni cilji študijskega programa na področju kineziologije so:

 • poglobljeno razumevanje teoretičnih in metodoloških konceptov;
 • prenos znanja iz teorije in raziskav v prakso in razvoj;
 • seznaniti s strokovno terminologijo sorodnih področij;
 • kreativno reševanje interdisciplinarnih problemov, ki se pojavljajo v interakciji človek-okolje;
 • usposobiti za samostojno razvijanje novega znanja in reševanje najzahtevnejših problemov s preizkušanjem in izboljševanjem znanih ter oblikovanjem novih rešitev;
 • usposobiti za vodenje najzahtevnejših znanstveno raziskovalnih projektov s širokega strokovnega oz. znanstvenega področja;
 • razvijati kritične refleksije pri strokovnem in raziskovalnem delu;
 • razviti sposobnost pisanja različnih znanstvenih in strokovnih tekstov.

Pridobljeni strokovni naslov

doktor znanosti / doktorica znanosti – (dr.)

Osnovni podatki o programu

Kompetence doktoranda študijskega programa so v skladu s priporočili zdravstvenih organizacij in pomembnih strateških listin sprejetih s strani Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), odgovornih resorjev EU ter ministrstev RS. V prvi vrsti so to: skrb za zdravje, dvig gibalne učinkovitosti, ustvarjalnosti in delazmožnosti, kar sodi v gospodarno ravnanje države.

Študijski program ponuja doktorandu kompetence, ki jih na osnovi razumevanja in poznavanja kineziologije ter vplivov okolja v interakciji s človekom, lahko s kritično distanco usmeri v nadaljnje proučevanje problemov sodobne družbe z namenom apliciranja znanstvenih spoznanj v teorijo in prakso.

Vpisni pogoji

 

V 1. letnik doktorskega študijskega programa Aplikativna kineziologija se lahko skladno z Zakonom o visokem šolstvu vpišejo diplomanti:

 • magistrskih študijskih programov druge stopnje
 • dosedanjih študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe (študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004) z ustreznega strokovnega področja (aplikativna kineziologija, šport, medicina, zdravstvo) in izkazujejo vidne uspehe pri raziskovalnem ali strokovnem delu, ki jih je mogoče ovrednotiti s 60 kreditnimi točkami (ECTS)
 • dosedanjih študijskih programov za pridobitev specializacije (študijski programi, sprejeti pred 11. 6. 2004), ki so pred tem končali visokošolski strokovni program; za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje ustrezni organ članice na predlog koordinatorja področja, odgovornega za doktorski študij, določi študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk
 • dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, za vpis v doktorske študijske programe tretje stopnje ustrezni organ članice na predlog koordinatorja področja, odgovornega za doktorski študij, prizna študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk
 • študijskega programa, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugega enovitega magistrskega študijskega programa, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami (ECTS).

V primeru omejitve vpisa bo izbor kandidatov temeljil na dosedanjem študiju, uspehu pri zaključenem študiju in dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju. Posamezni elementi za izbiro bodo vrednoteni na naslednji način:

 • prednost pri vpisu bodo imeli kandidati, diplomanti ki izpolnjujejo pogoje vpisa in so diplomirali na smereh Aplikativne kineziologije, na programih Fakultete za šport ter drugih programih, ki vključujejo naravoslovne znanosti. – 30% teže
 • uspeh pri študiju (povprečna ocena) – 50 % teže
 • študijskih programov druge stopnje
 • dosedanjih študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe
 • dosedanjih študijskih programov za pridobitev specializacije po končanem visokošolskem strokovnem programu
 • dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe
 • ocena dosežena na intervjuju in dosedanji dosežki na znanstveno-raziskovalnem področju – 20% teže

Predmetnik po posameznem letniku

Pogoji za napredovanje v višji letnik

 

Za napredovanje v 2. letnik študijskega programa 3. stopnje Aplikativna kineziologija mora študent opraviti 2 obvezna predmeta, IRD 1 in izdelati Raziskovalni načrt doktorske naloge, ki ga odobri mentor in koordinator IRD. Skupaj 48 KT.

Za napredovanje v 3. letnik študijskega programa 3. stopnje Aplikativna kineziologija mora študent opraviti vse obveznosti 1. letnika (60 KT), 2 izbirna predmeta (12 KT), IRD 2 (30 KT) in Izdelati in predstaviti temo doktorske disertacije (6 KT), ki mora biti potrjena na Senatu Univerze na Primorskem. Skupaj 108 KT.

Ob vpisu v 3. letnik lahko študentu manjkata samo 2 izbirna predmeta (12 KT).

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE DOKTORANDOV

 

Doktorandi bodo lahko zasedli delovna mesta kot visoko strokovno izobražen in vodilni kader na področju raziskovalne dejavnosti občega področja organiziranja športne in rekreacijske dejavnosti, na področju ergonomije ter varnega dela ter varovanja zdravja, delovne terapije in rehabilitacije. Doktorand bo imel vse kompetence za zaposlitev:

 • na univerzah in znanstvenih-raziskovalnih institucijah
 • v gospodarstvu (zasebna in javna podjetja)
 • v javnem sektorju: resorna ministrstva (policija, vojska, zdravstvo, šolstvo, gospodarstvo)
 • v zdravstvu – Zdravstveni domovi, bolnišnice, zdravilišča in centri za rehabilitacijo, …
 • v drugih izobraževalnih zavodih ter splošnem izobraževanju
 • v turizmu