Slovenski dan dietetikov in nutricionistov, 19. 9. 2014

Univerza na Primorskem FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU
University of Primorska FACULTY OF HEALTH SCIENCES

in / and

STROKOVNO ZDRUŽENJE NUTRICIONISTOV IN DIETETIKOV SLOVENIJE

vabita na / invite to the DRUGO ZNANSTVENO KONFERENCO Z MEDNARODNO UDELEŽBO 
»SLOVENSKI DAN DIETETIKOV IN NUTRICIONISTOV«
SECOND SCIENTIFIC CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
»SLOVENIAN DAY OF DIETITIANS AND NUTRITIONISTS«

 19. SEPTEMBER 2014 / 19. SEPTEMBER 2014

NAPOVED PROGRAMA / PROGRAM ANNOUNCEMENT

ODDAJA PRISPEVKA / PAPER SUBMISSIONNOVO: Podaljšan rok oddaje povzetka prispevka – do 27. 3. 2014

Po uspehu prve konference »Slovenski dan dietetike« leta 2012 želi UP FVZ z organizacijo 2. ZNANSTVENE KONFERENCE Z MEDNARODNO UDELEŽBO »SLOVENSKI DAN DIETETIKOV IN NUTRICIONISTOV« prispevati k izmenjavi znanj in utrditvi stroke, predvsem pa nadaljevati s prizadevanji v spodbujanju raziskovanja s področja dietetike in prehrane.

Cilji konference so:

 • predstaviti rezultate sodobnih raziskav s področja dietetike in prehrane,
 • krepitev sodelovanja med slovenskimi in evropskimi raziskovalnimi centri in šolami s področja dietetike in prehrane,
 • promocija znanstvenih dosežkov dietetike,
 • prenos znanj in izkušenj med prakso in znanstveno-raziskovalnim področjem,

Osrednje teme 2. znanstvene  konference so:

 • PREHRANA OTROK IN MLADOSTNIKOV,
 • KRONIČNE NENALEZLJIVE BOLEZNI  in
 • KAKOVOSTNO STARANJE.

Vpogled v aktualne trende na področju dietetike in prehrane bodo podali vabljeni predavatelji iz vrst vidnejših in uglednih nacionalnih in tujih strokovnjakov na področju dietetike, nutricionizma in prehrane.

Konferenca, ki bo potekala v slovenskem in angleškem jeziku je namenjena raziskovalcem, visokošolskim  učiteljem  in strokovnjakom iz prakse s področja dietetike in povezanih strok pa tudi širši javnosti, ki jih obravnavane teme zanimajo.


Following the success of the first conference » Slovenian day of Dietitians” in 2012 the organizers of the 2nd scientific conference with international participation “SLOVENIAN DAY OF DIETICIANS AND NUTRITIONISTS” wish to contribute to the exchange of knowledge and consolidation of the profession, in particular, to encourage the research in the field of dietetics and nutrition.

The objectives of the conference are:

 • to present the results of contemporary research in the field of dietetics and nutrition
 • to strengthen cooperation between Slovenian and European research centres and educational institutions in the area of dietetics and nutrition
 • to promote scientific advances in dietetics
 • to transfer knowledge and experience across practice, science and research

The “fil rouge” of the second conference will connect three main themes:

 • NUTRITION IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE,
 • NONCOMMUNICABLE DISEASES, and
 • QUALITY AGING.

Eminent national and international invited speakers will provide the insight into current trends in the field of dietetics and nutrition.

The conference, to be held in Slovenian and English language, is intended for researchers, academia and experts in the field of of dietetic practice and related disciplines as well as the general public.NEW final date for subbmiting an abstract subject: March 27 2014