Razvoj mentorske vloge v kliničnem okolju

Na UP Fakulteti za vede o zdravju smo v četrtek, 25. 9. 2014, pred pričetkom študijskega leta 2014/2015 izvedli uvodno izobraževanje, ki je bilo namenjeno glavnim medicinskim sestram ter kliničnim mentorjem učnih zavodov za področje zdravstvene nege.

Izobraževanja z naslovom RAZVOJ MENTORSKE VLOGE V KLINIČNEM OKOLJU se je udeležilo 75 kliničnih mentorjev skupaj s šolskimi koordinatorji in predavatelji.

Cilj izobraževanja je bil v pridobivanju novega  znanja in razumevanju pomena medsebojne komunikacije ter poznavanja strategij poučevanja in učenja v kliničnem okolju. Vsebine sta predstavili doc. dr. Katarina Babnik in dr. Vesna Čuk, višja pred. Cilj učne delavnice, ki jo je s pomočjo sodelavcev Katedre za zdravstveno nego izvedel mag. Mirko Prosen, višji pred., je bil v povečevanju usposobljenosti kliničnih mentorjev za izvajanje mentorske vloge v kliničnem okolju.

V popoldanskem delu programa so sodelovali vsi šolski koordinatorji, ki so klinične mentorje seznanili z učnimi cilji  ter različnimi oblikami zbiranja dokazil in učne dokumentacije v izkustvenem portfoliju študenta po posameznih strokovnih področjih.

Z izmenjavo izkušenj in predlogi za reševanje problemov smo iskali priložnosti za izboljšave v klinični praksi. Pričakujemo, da bomo s povečevanjem znanja in spretnosti, lahko pomembno vplivali  na razvoj kompetenc in uspešnost kliničnega usposabljanja študentov zdravstvene nege.

Evalvacija uvodnega izobraževanja je pokazala na visoko zadovoljstvo udeležencev s predstavljenimi vsebinami in načinom izvedbe.

Z tovrstnimi izobraževanji za različne ciljne skupine kliničnih mentorjev in drugih bomo nadaljevali v okviru vseživljenjskega izobraževanja in profesionalnega razvoja v zdravstveni  negi.