Vodenje in izboljševanje kakovosti v zdravstveni negi

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Osnove zdravstvene zakonodaje:
• zakoni
Organizacija sistema zdravstvenega varstva:
• pravilniki
• splošni dogovor
• institucije
• statut in pravilnik o notranjem nadzoru
• POBO
Teoretični pristopi, načela managementa in vodenja
• koncepti in metode managementa v zdravstvu
• osnove vodenja
• stalno izboljševanje kakovosti
• odločanje in reševanje problemov
• klinične poti, smernice, protokoli
• organizacijska kultura in okolje
• uvajanje sprememb
• komunikacija v organizacijah
• analiza izjemnih dogodkov
• obvladovanje tveganj in varnost
• vrednotenje kakovosti izidov
• raziskovanje v managementu
• raziskovanje kakovosti
Kadrovski management:
• posebnosti kadrovskega managementa v zdravstvu
• sodelovanje s kadrovsko službo
• profesionalni karierni razvoj
• kakovost delovnega življenja
• promocija zdravja na delovnem mestu
• zadovoljstvo zaposlenih
Strateški management:
• strateško načrtovanje v organizaciji
• management sprememb
• management kakovosti
Poslovno komuniciranje:
• vrste komuniciranja
• pritožni sistem
• zadovoljstvo uporabnikov
Poslovanje:
• profitne in neprofitne organizacije
• manager v neprofitni organizaciji
• stalno izboljševanje kakovosti
Ekonomiko v zdravstvu:
• sistemi zdravstvenega varstva v svetu
• reforme v zdravstvu