Simulacije negovalnih aktivnosti

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Predstavitev simulacij
• Splošno o simulacijah
• razlogi za vpeljavo simulacij na področje zdravstvene nege
• vpeljava simulacij v ciljno okolje (poleg tehničnega vidika je predstavljen tudi sociološki vidik vpeljave tovrstnih tehnologij z vidika teorije širjenja inovacij, teorija sprejetosti tehnologij, enotna teorija sprejetosti in uporabe tehnologije)

Scenariji na področju zdravstvene nege:
• modeliranje scenarijev na področju zdravstvene nege
• analiza scenarijev z vidika kakovosti zdravstvene nege, porabe virov in časa
• posebnosti scenarijev s področja zdravstvene nege po področjih (npr. patronažna zdravstvena nega, pediatrična zdravstvena nega, zdravstvena nega starostnika itd.)

Tipične simulacije in simulatorji na področju zdravstvene nege:
• simulacije z lutko
• standardizirani pacient
• simulacije v virtualnih učnih okoljih
• izboljšana resničnost (ang. »augumented reality«)
• Predstavitev ključnih akterjev in proizvajalcev na področju orodij za simulacijo v zdravstveni negi ter standardiziranih simulacij s področja zdravstvene nege

Razprava o izvedeni simulaciji
• ključna vprašanja o izvedeni simulaciji (ang. »debriefing«)
• kvalitativna in kvantitativna analiza podatkov izvedene simulacije

Sodobne tehnologije za simuliranje scenarijev na področju zdravstvene nege
• delitev simulatorjev
• informacijsko komunikacijske tehnologije kot podpora simulacijam v zdravstveni negi;
• Naprave in metode s zaznavnim izhodom (pnevmatske, vibrotaktilne, elektrotaktilne, nevromulskularne naprave);
• Umetna inteligenca
• Virtualna resničnost