Razvoj poklicnih vlog v zdravstveni negi

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

I. Koncept delovne kariere: opredelitev, pomembnost kariere in teoretični pristopi h karieri; aplikacija koncepta na zdravstveno nego in poklice v zdravstvu.
II. Individualni vidik delovne kariere:
a) opredelitev kariere z vidika dispozicijskih psiholoških teorij: poklicni interesi, poklicne kompetentnosti, aplikacija pojmov na zdravstveno nego;
b) opredelitev kariere z vidika razvojnih psiholoških teorij: življenjski ciklus, spreminjanje zmožnosti za učenje, motivacija za razvoj, razvoj identitete; aplikacija koncepta na zdravstveno nego in poklice v zdravstvu.
III. Družbeni vidik delovne kariere:
opredelitev kariere z vidika družbenega (sociološkega zornega kota), družbena slojevitost in vloge, socializacija v poklice v zdravstveni negi; družbena kultura; poklicna kultura in poklicna identiteta – stanje in razvoj v zdravstveni negi; socialne predstave o zdravstveni negi; usklajevanje poklicnega in družinskega življenja v zdravstveni negi.
IV. Organizacijski vidik delovne kariere:
opredelitev kariere z vidika organizacijskega zornega kota, organizacija in kariere, organizacijska socializacija in praksa v zdravstvenih inštitucijah, osnove managementa kadrov, razvoj kadrov in praksa vodenja kariere na področju zdravstvene nege in zdravstva, vseživljenjsko izobraževanje kadrov, timi in timsko delo.
IV. Sodobni trendi v razvoju poklicne vloge v zdravstveni negi:
a) sodobni socialni kontekst zdravstvene nege (vpliv medijev, vključevanje obeh spolov, kulturna in etnična raznolikost),
b) nasilje na delovnem mestu,
c) globalno staranje populacije,
d) potrošništvo in zdravstvena nega,
e) vključevanje elementov podjetništva v zdravstveno nego;
e) potrebe po zaposlitvah v zdravstveni negi doma in po Svetu,
f) komplementarni in alternativni pristopi k zdravljenju,
g) tehnološke spremembe in zdravstvena nega.