Javno zdravje in organiziranje zdravstvenega skrbstva

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• Razvoj in opredelitev javnega zdravja – koncepti v Sloveniji in v svetu;
• Organizirana prizadevanja družbe za krepitev, ohranitev in povrnitev zdravja;
• Opredelitve zdravja (s poudarkom na biopsihosocialnem modelu), ocena zdravstvenega stanja, določilnice zdravja;
• Veliki zdravstveni problemi, dejavniki tveganja, ravni ukrepanja;
• Osnove informacijskega sistema v zdravstvu, kazalci zdravstvenega stanja, epidemiološke metode;
• Prvine sistema zdravstvenega varstva in ključne naloge posameznih organizacijskih ravni zdravstvene dejavnosti
• Aktualne zdravstvene teme z vidika politke zdravja, nacionalnih ciljev, strategij in aktivnosti.