Etični in profesionalni vidik zdravstvene nege

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Teoretični pristopi etike zdravstvene nege
• Teorije etike
• Tradicionalni in sodobni pristopi etike zdravstvene nege
• Temeljna etična načela, moralni razvoj
• »Virtue« etika, etika skrbi, feministična etika
• Koncepti etičnega odločanja, medicinska sestra zagovornik pacienta
• Metode zagovorništvo pacienta, pristojnost, odgovornost, sodelovanje v timu, skrb za človeka
• Kodeks etike medicinskih sester,
• Konvencije, deklaracije Pravice pacientov, pravice umirajoče osebe ,
• Analiziranje etičnih situacij in uporaba modelov etičnega odločanja
• Izbrana poglavja iz bioetike

Profesionalni vidik
• Izbrana poglavja, vrste, pomen odgovornosti
• Izbrana poglavja etike: etična vprašanja pri medicinskem in znanstvenem raziskovanju zdravstvene nege
• Profesionalni odnosi in odgovornost medicinske sestre do ljudi, prakse, profesije in sodelavcev, družbe
• Reševanje etičnih problemov na osnovi prikaza študije primera iz prakse.