Pridelava živil

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Osnove kmetijske proizvodnje
Naravne danosti, ki določajo vrsto kmetijske proizvodnje. Členitev Slovenije v območja, glede na tip kmetijske proizvodnje. Površine posameznih kmetijskih kultur v Sloveniji.
Osnovne produkcijske funkcije v kmetijstvu, poraba energije in obnovljivih virov ter vpliv kmetijstva na okolje in zdravje ljudi. Načini kmetijske proizvodnje: konvencionalen, integriran, ekološki.
Socialno-ekonomski pomen kmetijstva.
Dobra kmetijska praksa, usmerjenost v trajnostni razvoj, ohranjanje naravnih virov in vpliv klimatskih sprememb na kmetijstvo.
Perspektive razvoja  v kmetijstvu (GSO).
Skupna evropska (CAP) in nacionalna kmetijska politika.

Rastlinska in živinorejska proizvodnja
Zgodovinski razvoj rastlinske in živinorejske proizvodnje.
Vrste rastlinske (poljedelstvo, travništvo in pašništvo, hortikultura) in živinorejske proizvodnje (govedoreja, prašičereja, perutninarstvo, reja drobnice) ter njihove značilnosti.
Prednosti in slabosti rastlinske in živinorejske proizvodnje v Sloveniji ter perspektive razvoja.
Osnove nutrigenomike v živilstvu.