Kemija

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

1.SPLOŠNA IN ANORGANSKA KEMIJA

1.1.Uvod v kemijo
1.2.Elektronska struktura atoma
1.3.Periodni sistem elementov
1.4. Kemijska vez – ionska vez; kovalentna vez (nepolarna, polarna vez, dipolni moment, elektronegativnost; teorija valenčne vezi); Polarnost molekule,
1.5.Medmolekulske vezi; Agregatna stanja snovi in medmolekulske vezi: plini, tekočine, trdnes novi; interakcije med molekulami (VanderWaalsove in vodikove vezi, vpliv teh vezi na lastnosti snovi).
1.6. Topnost in raztopine ter njihove lastnosti
1.7. Kisline, baze in soli. Ionizacijske konstante, stopnja disociacije. pH in njegova uporaba. Titracije kislina-baza; nevtralizacija
1.9. Pufri.
1.10. Oksidacija in redukcija
1.11 KEMIJA ATMOSFERE IN ČLOVEKOVI VPLIVI NA TE PROCESE; Ozon in ozonska luknja, Efekt tople grede, Kisli dež

2.ORGANSKA KEMIJA

2.1. Ogljikovodiki
2.2. Organske kisikove spojine
2.3. Stereokemija
2.4. Osnove organskih reakcij
2.5.Biološke makromolekule (kemijska struktura, razdelitev, kemijske lastnosti)
2.6. Heterociklične organske spojine – primeri pomembnih heterocikličnih spojin

SEMINARJI: Seminarji so sestavni del vsakega predavanega sklopa in kažejo na možno izbiro aktualnih tem s področja kemije v povezavi z dietetiko, ki si jih študent izbere v dogovoru s predavateljem.

LABORATORIJSKE VAJE: Vsebina laboratorijskih vaj: Na vajah se z računskimi vajami utrjuje znanje pridobljeno na predavanjih. Študenti tudi praktično izvedejo dve do tri praktične vaje.