PAK Psihologija športa

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

– Definicija, predmet in metode psihologije gibalne aktivnosti in športa.
– Ucinek gibalne aktivnosti na psihološko blagostanje in spoznavne funkcije, s poudarkom na srednji in pozni odraslosti; razlogi za športno udejstvovanje; spodbujanje in vzdrževanje gibalnega vedenja.
– Pomen psihološke priprave v športu in podrocja psihološke priprave:
• Aktivacija, stres in anksioznost: psihološki odzivi na napor v športu in delovnem okolju; opredelitev in merjenje aktivacije in anksioznosti, regulacija aktivacije, obvladovanje stresa in anksioznosti v športu; pomen in uporaba razlicnih tehnik sprošcanja
• Koncentracija: pomen koncentracije za doseganje športnega rezultata; izboljšanje pozornosti in koncentracije: uporaba vizualizacije v športu
• Samopodoba in pozitivno razmišljanje: samozavest in samopodoba v športu, raven pricakovanj in športna uspešnost, uravnavanje lastnih misli in emocij, spodbujanje pozitivnega samogovora
• Motivacija in postavljanje ciljev v športu: znacilnosti motivacijskih procesov v športu, pomen storilnostne motivacije in tekmovalnosti; opredelitev ciljev in ucinkovitost postavljanja ciljev v športu.
– Psihološki vidiki skupinskih procesov v športu: skupinska / timska dinamika, vloga in naloge trenerja v procesu treniranja in tekmovanja, odnos trener-športnik, stili vodenja trenerja.
– Spodbujanje zdravega psihološkega razvoja in osebnostne rasti skozi šport: motivacija in razlogi za športno udejstvovanje pri otrocih in mladostnikih; psihološki vidiki dela z mladimi športniki (ucinkovite trenerske prakse, vloga staršev, vrstnikov v športu mladih).