Izbrana poglavja iz okoljske psihologije in okoljske sociologije

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

– teoretična izhodišča okoljske psihologije, okoljske sociologije in okoljske filozofije
– utemeljitev temeljnih konceptov odnosa med družbo in naravo,
– družbeni procesi in okolje,
– socialna konstrukcija narave,
– opredelitev in analiza javnih in naravnih okolij,
– čutne kakovosti in njihovi vplivi,
– spoznavni vidiki okolja,
– odklonski pojavi v okolju,
– interakcija okoljskih dejavnikov in človeka
– psihologija in načrtovanje,
– značilnosti vedenja in doživljanja v nekaterih posebnih okoljih,
– vpliv okoljskih sprememb na življenje in obnašanje posameznika in družbe,
– okoljski motivi prostorske mobilnosti
– socialne pasti – identifikacija in pristopi – preventiva in reševanje,
– konstrukcije okoljskih tveganj,
– institucionalna in individualna obravnava okoljskih problemov
– okoljska etika,
– management trajnostnega razvoja in okoljska psiho-sociologija
– analiza in nabor kompetenc za oblikovanje in upravljanje okolja
– okoljska gibanja, sodelovanje državljanov pri varovanju narave,
– predstavitev raziskav s področja okoljske psihologije in okoljske sociologije.