Znanstvena besedila

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• Inherentne lastnosti besedila in diskurza. (Besedilotvorni elementi: kohezivna sredstva: ponovne pojavitve: členitev po aktualnosti, tema – rema; razvijanje jedra; tematsko istovetenje kot značilnost znanstvenega izraza; parafraza, členek).
• Koherenca – pomen – smisel, enopomenskost (termini).
• Slovenski jezikoslovci o znanstvenih besedilih.
• Splošni kulturni vzorec problem – rešitev in njegova struktura.
• Izbor jezikovnega/znakovnega koda glede na besedilno vrsto.
• Raba različnih vrst procesnih stavkov (snovnih, relacijskih, mentalnih, rekanja) v znanstvenem besedilu, glede na slogovni postopek.
• Terminologija. Slovenjenje tuje (angl.) terminologije.
• Tvorjenje znanstvenega besedila (doktorskega dela, razprave): znanstveni aparat, sinopsis, kulturni besedilni vzorec problem-rešitev, razlaganje, definiranje, primerjanje, ponazarjanje, razvrščanje, utemeljevanje, razpravljanje, raba neverbalnega gradiva, navajanje in citiranje, povzemanje).
• Glagolski, samostalniški slog besedila.