Pravo javnega zdravja

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Predmet obravnava pravne vidike zdravstvenega varstva ter varovanja javnega zdravja in varstva potrošnikov v zvezi z zdravstveno ustreznostjo hrane oziroma živil. Poseben poudarek je namenjen primerjalno pravni obravnavi zdravstvene dejavnosti v državah EU in na mednarodni ravni.

Temeljni tematski sklopi so:

Pravna ureditev zdravstvenega varstva in zdravstvene dejavnosti:
• Pravni viri za organizacijo zdravstvenega varstva – zdravstvena zakonodaja – ustava, zakoni, podzakonski akti, mednarodni viri;
• Organiziranost sistema zdravstvenega varstva v RS; pravice in dolžnosti v zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti; Primarna, sekundarna in terciarna zdravstvena dejavnost; Izvajalci zdravstvene dejavnosti; Razmerje med javnimi in zasebnimi socialnimi in zdravstvenimi zavodi;
• Sistem podeljevanja koncesij in pogoji za opravljanje dejavnosti na področju zdravstvenega varstva; Javno zasebno partnerstvo v zdravstvenih organizacijah;
• Nadzorstvo na delom zdravstvenih zavodov, koncedentov in zdravstvenih delavcev – upravno, strokovno in finančno;
• Vloga prostovoljstva v zdravstvu, nevladnih (humanitarnih) organizacij
• Status in delovanje zbornic;
• Sistem zdravstvenega zavarovanja v RS

Varstvo človekovih in pacientovih pravic:
• Pravna ureditev človekovih in pacientovih pravic in njihovo uveljavljanje;
• Varstvo ranljivih skupin prebivalstva: otroci in mladostniki, kronični pacienti, invalidne osebe, osebe s posebnimi potrebami, pacienti z demenco in duševno motnjo ipd.;
• Varovanje osebnih podatkov v zdravstvu;
• Vodenje in zagotavljanje evidenc, kakovosti in varnosti zdravstvenih storitev;

Delovna in uslužbenska razmerja ter pravna razmerja poslovodenja v zdravstvu:
• Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev iz delovnih in uslužbenskih razmerij;
• Temelji sistema plač v javnem sektorju;
• Odgovornost za kršitev delovnih obveznosti – disciplinska in materialna (odškodninska);
• Pristojnosti poslovodnih oseb, vodenje poslov in zastopanje; Odškodninska odgovornost poslovodnih oseb;
• Pripravništvo, licence, sistem zaposlovanja v zdravstvu;

Temelji etike v zdravstvu

Pravni vidiki javnega zdravja s področja zdrave prehrane v RS
• Temeljni pravni viri varovanja javnega zdravja s področja zdrave hrane v Republiki Sloveniji;
• Pravna ureditev varstva potrošnikov v zvezi z varnostjo in zdravstveno ustreznostjo hrane oziroma živil;
• Uporabe smernic za dobro higiensko prakso in ustreznih registrov za nova živila, za gensko spremenjena živila in živila, ki vsebujejo gensko spremenjene surovine ter za uporabo novih aditivov;
• Pogoji za zagotavljanje zdravstvene ustreznosti živil ter izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili;
• Sodelovanje in koordiniranje dejavnosti na mednarodni ravni na področju varnosti in zdravstvene ustreznosti živil ter pripravo poročil, analiz in stališč za področje varnosti živil za potrebe delovanja v telesih Evropske unije in drugih mednarodnih telesih;
• Spremljanje in uresničevanje strategij Svetovne zdravstvene organizacije in Organizacije za prehrano in kmetijstvo;
• Obveščanje prebivalcev, njihovo usmerjanje v ustrezen izbor živil ter zagotavljanje njihove pravice do ustreznih informacij in podatkov o živilih v zvezi z varnostjo in zdravstveno ustreznostjo živil ter sodelovanje z nevladnimi organizacijami;
• Zdravstveni nadzor (monitoring) nad živili, izdelki ter snovmi, ki prihajajo v stik z živili in pitno vodo na podlagi spremljanja zdravstvene ustreznosti živil v Sloveniji in Evropski uniji;