Etika z bioetiko

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Etika je temeljna filozofska disciplina, ki se ukvarja s človekovim delovanjem v svetu. Vsebuje pravila, načela in načine medčloveške in znotrajdružbene komunikacije, ki jih obsegajo različne etične teorije. Bioetika predstavlja razširjeni model znanstvenega razumevanja sveta in tehnoloških novosti spričo ranljivosti in omejenosti narave v celoti in posebej človeške narave. Predstave o pomembnosti hkratnega upoštevanja številnih dejavnikov kažejo na pomen, ki ga posamezni segmenti družbe (zlasti v akademskem in strokovnem okolju) pripisujejo nujni spremembi mišljenja v raziskovanju življenja zunaj in znotraj človeka, upoštevanju ‘lastne vrednosti’ življenja in zlasti dostojanstva človeške osebe. Vsebina po sklopih:
• Izvori etike s splošnim uvodom v etiko velikih kulturnih in civilizacijskih krogov, vključno z religijskimi etikami
• Splošni uvod v tradicionalne etične teorije zahodne filozofije
• Aristotelova etika
• Hume
• Kantova etika
• Utilitarizem
• Sodobne etične teorije
• Pomen moralnega odločanja
• Pojem bioetike: zgodovinski vidiki
• Pojem in pojmovanje življenja ter splošna vprašanja v bioetiki
• Utemeljevanje bioetike in pomen moralnih teorij
• Posebna vprašanja v bioetiki (začetek življenja, raba tehnologij, resaditve, pojmovanje smrti, evtanazija)
• Bioetika in družba (dokumenti, ki se nanašajo na vmesno področje med etiko in pravom: Nürnberški kodeks /1947/, Helsinška deklaracija /1964/ in njeno nadaljevanje ter pomen etičnih komisij; Oviedska konvencija /1997/ in pomen ‘etične zakonodaje’; različni stanovski etični kodeksi, …)