Uporabna matematika za naravoslovce

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

? Reševanje sistema linearnih enacb.
? Matrike in osnovne operacije z njimi.
? Odvod in diferencial. Pravila za odvajanje. Lagrangeov izrek. Ekstremalni problemi. Taylorjeva formula.
? Integral. Primitivna funkcija in doloceni integral. Newton-Leibnizeva formula. Uporaba.
? Funkcije vec spremenljivk.
? Diferencialne enacbe. Enacbe z locljivimi spremenljivkami. Linearne enacbe višjih redov.