Statistika

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

? Uvod. Kaj je statistika? Uporabnost statisticnih metod v naravoslovju. Populacija. Vzorec.
? Slucajne spremenljivke. Pojem slucajne spremenljivke. Zvezne in diskretne slucajne spremenljivke. Osnovni primeri slucajnih spremenljivk. Funkcija verjetnosti, funkcija gostote, porazdelitvena funkcija.
? Opisne statistike. Frekvencna porazdelitev. Mere sredine. Kvantili. Mere variabilnosti.
? Vzorcenje. Uvodni primeri. Nakljucno vzorcenje. Vzorcna porazdelitev. Standardna napaka ocene. Intervali zaupanja.
? Graficne predstavitve podatkov. Histogram. Razsevni grafikoni. Škatla z brki. QQ-diagram.
? Preizkušanje statisticnih domnev. Princip preizkušanja. Nicelna domneva, alternativna domneva. Napake pri preizkušanju domnev.
? Preucevanje odvisnosti med pojavi. Regresija. Linearna regresija. Mere linearne odvisnosti. Korelacijski koeficient. Nelinearne odvisnosti. Asociacija in kontingencne tabele.