Pedagoške, andragoške in didaktične osnove v kineziologiji

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

– Naloge in struktura – nacela, metode, oblike, vsebine, planiranje, organizacija in izvajanje
– Vplivi okolja na razlicne vrste motoricnih dejavnosti
– Povezanost antropometricnih in biomehanskih karakteristik z ergonomijo
– Razvoj senzomotoricnih in funkcionalnih sposobnosti
– Nevrofiziološke in psihosocialne osnove gibalno športne dejavnosti
– Psihomotoricna koordinacija, psihohomoticno ucenje in gibalni ritem
– Raziskovalne metode v didaktiki športa
– Integracijska in socializacijska funkcija gib.-športne vzgoje
Gibalno deficitarne in talentirane entitete
– Estetsko-doživljajska komponenta gib.-športne vzgoje.