AK Osnove gibalnega razvoja in učenja

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

• Zgodovina in teorije gibalnega razvoja in ucenja
• Interakcijo sistema clovek – okolje – naloga
• Interakcija rasti, zorenja in razvoja
• Podsistemi organizma odgovorni za realizacijo gibanja
• Podlage gibalnega vedenja (gibalni razvoj, gibalno ucenje, gibalna kontrola)
• Modeli gibalnega razvoja
• Dejavniki in smeri gibalnega razvoja skozi življenjska obdobja,
• Faze in stopnje gibalnega razvoja in gibalnega ucenja
• Principe gibalnega razvoja in gibalnega ucenja, v dialekticni povezanosti s telesnim, spoznavnim, socialnim, custvenim razvojem ter razsežnostmi
• Vloga gibalne kompetence – razvojni in funkcionalni vidik,
• Gibalna ucinkovitost in delovno uspešnost posameznika,
• Analizo kvalitativnih in kvantitativnih gibov,
• Sodobni vidiki gibalnega ucenja in vloga informacijsko podprtih tehnologij