Kineziometrija

Vsebina predmeta

Nosilec

Opis

Cilj predmeta je usvojitev osnovnih potrebnih znanj za: razumevanje merilnih instrumentov in izvedbo meritev na podrocju kineziologije, organizacijo meritev/testiranj ter možnostmi interpretacije rezultatov. Predmet bo nudil vsa potrebna predznanja za metodološko izvedbo diplomskega dela.

Vsebina predmeta bo pokrivala naslednja podrocja kineziometrije:
Osnovi pojmi v kineziometriji – formulacija in definicija meritev
• Merilne skale, in karakteristike merilnih velicin
• Izvor merilnih napak in njihova omejitev
• Modeli meritev (klasicni in guttmanov)
• Porazdelitev kinezioloških spremenljivk. Transformacije in normalizacija podatkov.
• Konstrukcija merilnega instrumenta in definicija predmeta meritev
• Tipi merilnih instrumentov. Izbor primernega merilnega instrumentarija.
• Standardizacija merilnega postopka in postavitev merilnih znacilnosti.
• Zanesljivost meritev, metode vrednotenja zanesljivosti
• Veljavnost merjenja kvantitativnih mer. Diagnosticna in prognosticna vrednost.
• Obcutljivost in objektivnost merjenja kinezioloških spremenljivk
• Kineziološki testi, postopki in mere osnovnih antropoloških znacilnosti in sposobnosti.
• Meritev osnovnih motoricnih dimenzij. Model motoricnih sposobnosti.
• Nabor merilnih instrumentov gibalnih spremenljivk. Planiranje in organizacija meritve gibalnih sposobnosti.
• Seznanitev z metodološkim delom diplomske naloge