Erasmus +

 

Erasmus+ je nov program Evropske komisije, ki podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.) v programskem obdobju 2014-2020.

Nov program Erasmus+ združuje vse trenutne programe EU za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, vključno s programom Vseživljenjsko učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programom Mladi v akciji in petimi programi za mednarodno sodelovanje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink in program za sodelovanje z industrializiranimi državami). Več informacij najdete na spletni strani Erasmus+.

Več o programu Erasmus+

V okviru programa Erasmus+ je mogoča učna mobilnost posameznikov. Pri tem ta ukrep zasleduje naslednje cilje tovrstne mobilnosti:

 • osebnostna rast in samostojnost
 • pridobitev nove življenjske izkušnje
 • izboljšanje učnih kompetenc
 • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve
 • povečanje iniciativnosti in podjetništva
 • povečanje samozavesti in samospoštovanja
 • izboljšanje jezikovnih sposobnosti
 • povečanje medkulturne zavesti
 • aktivnejše sodelovanje v družbi
 • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot
 • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti

Študenti imajo možnost, da v okviru Erasmus + programa:

 • del REDNIH študijskih obveznosti opravijo na partnerski instituciji v eni od sodelujočih držav programa Erasmus+,
 • opravijo klinično/praktično usposabljanje v eni od teh držav,
 • so oproščeni stroškov šolnine v tujini,
 • se jim priznajo v tujini opravljene obveznosti, dogovorjene s Študijskim sporazumom / Programom usposabljanja,
 • pridobijo finančno pomoč v okviru programa Erasmus+.

Razpis je objavljen predvidoma januarja/februarja za izmenjave v akademskem letu, ki sledi. Objavljen je na spletnih straneh FVZ in UP.

Mobilnost študentov za študij: 3 - 12 mesecev

Mobilnost študentov za praktično usposabljanje: 2 – 12 mesecev, možnost mobilnosti tudi po diplomi (1 leto od diplomiranja)

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:

 • ki bodo izkazali ustrezno motiviranost (motivacijsko pismo v slovenskem in tujem jeziku)
 • še nimajo opravljene strokovne prakse ali kliničnega usposabljanja, ki sta obvezni del študijskega procesa
 • imajo dobro znanje tujega jezika (znanje jezika države gostiteljice, znanje več tujih jezikov)
 • imajo dodatna znanja in veščine, ki so potrebna za opravljanje izbranega praktičnega usposabljanja 
Priložene datoteke:

 Learning Agreement for Studies + navodila za izpolnjevanje

 

Learning Agreement for Traineeships + navodila za izpolnjevanje

 

Interni obrazec – Program opravljanja študijskih obvezosti v tujini (ZN)

 

Interni obrazec – Program opravljanja študijskih obveznosti v tujini (DIET)

 

Potrdilo o trajanju mobilnosti

 

  Pravilnik UP o mobilnosti Erasmus

  Navodila za izvajanje študentske mobilnosti

 

  Navodila UP o mobilnosti Erasmus+ med programskimi državami (ključni ukrep 1 – KA1)